Log in | วันพุธที่ 25 เม.ย. 2561 | 13:29 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

นาฏศิลป์พื้นฐาน

วิชา : ศิลปะ   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 13 ส.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 34,974 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 นาฏศิลป์พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ภาษาท่า เวลา 6 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ภาษาท่า  เป็นทักษะพื้นฐานในการฝึกแสดงนาฏศิลป์และการแสดงละคร

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด 
   3.1  ป.1/2  แสดงท่าทางง่ายๆ เพื่อสื่อความหมายแทนคำพูด                                    

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. แสดงท่าทางง่ายๆ เพื่อสื่อความหมายแทนคำพูดได้
2. คิดประดิษฐ์ท่ารำง่ายๆ ประกอบเพลงได้
3. แสดงท่าทางง่ายๆ ประกอบเพลงเกี่ยวกับธรรมชาติและสัตว์ได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1. ภาษาท่า  
2. การเคลื่อนไหวประกอบเพลง

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด 
 -
ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบสาธิต และวิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ)

ชั่วโมง
ที่ 1
1. ครูให้นักเรียนดูภาพในกิจกรรมนำสู่การเรียนในหนังสือเรียนแล้วช่วยกันคิดว่า การแสดงโขนในภาพมีการใช้ภาษาท่าหรือไม่  อย่างไร
2. ครูอธิบายเกี่ยวกับการแสดงโขนว่า  โขนเป็นการแสดงนาฏศิลป์ไทยชั้นสูง  ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยอย่างหนึ่ง  การแสดงโขนมักใช้ภาษาท่าในการแสดงแทนคำพูดเพื่อใช้บอกอารมณ์  ความรู้สึก  และการกระทำของตัวละคร
3. ครูสุ่มเรียกนักเรียนออกมาแสดงภาษาท่าตามธรรมชาติที่เป็นอยู่  เช่น  ยิ้ม  พอใจ  รัก  โกรธ  ฉัน  เธอ  เป็นต้น  ให้เพื่อนดูที่หน้าชั้นเรียน
4. ครูติดแผนภูมิแสดงภาษาท่าของนาฏศิลป์ไทย  บนกระดาน  พร้อมกับอธิบายว่า  ภาษาท่าที่ใช้ในการแสดงนาฏศิลป์ไทย  เป็นภาษาท่าที่ดัดแปลงมาจากท่าทางตามธรรมชาติของคนเรา  และมีการปรับปรุงท่าทางให้ดูงดงามอ่อนช้อย  โดยใช้การร่ายรำเบื้องต้นมาผสมผสาน  เช่น  ยิ้ม  ร้องไห้  ดีใจ  เชิญ  เรียก  เป็นต้น
5. ครูสาธิตภาษาท่าของนาฏศิลป์ไทยให้นักเรียนดู  เพื่อให้นักเรียนใช้เปรียบเทียบกับภาษาท่าทางตามธรรมชาติว่าเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร  และภาษาท่าแบบใดสวยกว่ากัน
6. ครูให้นักเรียนฝึกปฏิบัติภาษาท่าของนาฏศิลป์ไทยพร้อมกัน  โดยครูคอยให้คำแนะนำและแก้ไขนักเรียนที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูทบทวนภาษาท่าที่นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในชั่วโมงที่แล้ว
2. ครูให้นักเรียนจับคู่กันฝึกปฏิบัติภาษาท่าจากหนังสือเรียน  โดยให้ฝึกปฏิบัติทั้งภาษาท่าตามปกติ  และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ จากนั้นครูสุ่มเรียกนักเรียน 3-4 คู่ ออกมาแสดงหน้าชั้นเรียน ให้เพื่อนๆ ดู  และอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
3. ครูแสดงภาษาท่าแสดงท่าฉัน  และท่าอายที่ถูกต้อง  ให้นักเรียนดูอีกครั้ง  แล้วให้นักเรียนฝึกปฏิบัติพร้อมๆ กัน
4. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า  กิริยาท่าทางต่างๆ ที่แสดงออกมาเป็นภาษาท่า แบ่งออกเป็น 3 ประเภท  คือ
    1) ใช้แทนคำพูด  เช่น  ตอนรับ  ปฏิเสธ  สั่ง  เรียก  เป็นต้น
    2) แสดงกิริยาอาการ  เช่น  ยืน  นั่ง  เดิน  เป็นต้น
    3) แสดงอารมณ์  เช่น  รัก  โกรธ  ดีใจ  พอใจ  เศร้า  เป็นต้น
5. ครูสาธิตภาษาท่าทั้ง 3 แบบ  ให้นักเรียนดูประกอบทีละท่า  แล้วให้นักเรียนทุกคนฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆ กับครู
6. ครูสุ่มเรียกนักเรียน 4-5 คน  ออกมาแสดงภาษาท่าตามที่ครูกำหนด  และหาอาสาสมัครออกมาแสดงภาษาท่าให้เพื่อนดูที่หน้าชั้นเรียน  ครูคอยแนะนำและแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียน

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูทบทวนภาษาท่าที่นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในชั่วโมงที่แล้ว
2. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ให้แต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติภาษาท่าตามที่เรียนมา เพื่อทดสอบการฝึกปฏิบัติ
3. ครูสุ่มเรียกนักเรียนทีละ 1 กลุ่ม ออกมาทดสอบแสดงภาษาท่าตามที่ครูกำหนด จนครบทุกกลุ่ม  แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดกันประเมินผลให้เพื่อนกลุ่มที่แสดงลงในแบบประเมินภาษาท่า

ชั่วโมงที่ 4
1. ครูสนทนากับนักเรียนว่า  นักเรียนทุกคนได้ฝึกปฏิบัติภาษาท่าจนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  และคล่องแคล่วแล้ว  ในวันนี้นักเรียนจะได้ฝึกเคลื่อนไหวประกอบเพลง  ซึ่งจะเริ่มจากท่าง่ายๆ  จากนั้นครูให้นักเรียนทดลองทำท่านกบิน  ท่าเป็ด  ท่าม้าควบ  ท่าปลาว่ายน้ำ  เป็นต้น
2. ครูแนะนำและสาธิตการเคลื่อนไหวประกอบเพลงกา  ให้นักเรียนดู 1-2 ครั้ง  แล้วให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตามครู  จนนักเรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
3. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ  4-5  คน ฝึกเคลื่อนไหวประกอบเพลงกา โดยครูให้เวลาในการฝึกซ้อมประมาณ  5-10  นาที จากนั้นครูสุ่มเรียกนักเรียนออกมาแสดงทีละกลุ่มจนครบทุกกลุ่ม

ชั่วโมงที่ 5
1. ครูทบทวนท่าประกอบเพลงกา  โดยให้นักเรียนปฏิบัติพร้อมกัน
2. ครูแนะนำและสาธิตการเคลื่อนไหวประกอบเพลงม้าวิ่ง  ให้นักเรียนดู  1-2  ครั้ง  แล้วให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตามครู  จนนักเรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
3. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิม ฝึกเคลื่อนไหวประกอบเพลงม้าวิ่ง โดยครูให้เวลาในการฝึกซ้อม 5-10 นาที  จากนั้นครูเรียกนักเรียนออกมาแสดงทีละกลุ่มตามลำดับ  จนครบทุกกลุ่ม

ชั่วโมงที่ 6
1. ครูแนะนำและสาธิตการเคลื่อนไหวประกอบเพลงปลา  ให้นักเรียนดู 1-2 ครั้ง  แล้วให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตามครู  จนนักเรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
2. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิม ฝึกเคลื่อนไหวประกอบเพลงปลา โดยครูให้เวลาในการฝึกซ้อมประมาณ  5-10 นาที  จากนั้นครูเรียกนักเรียนออกมาแสดงทีละกลุ่มตามลำดับ จนครบทุกกลุ่ม
3. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 2.1 เรื่อง การเคลื่อนไหวประกอบเพลง โดยทำท่าประกอบเพลงกา เพลงม้าวิ่ง และเพลงปลา  แล้วบันทึกข้อมูล และวาดภาพประกอบ เสร็จแล้วครูสุ่มเรียกนักเรียน 3-4  คน ออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับ  ภาษาท่าทางนาฏศิลป์  และการเคลื่อนไหวประกอบเพลง 
5. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม  ให้แต่ละกลุ่มทำชิ้นงาน โดยคิดท่าทางประกอบเพลง ควบม้าแข่ง
แล้วออกมาแสดงที่หน้าชั้นเรียน และบันทึกข้อมูล  ครูประเมินผลนักเรียนเป็นรายบุคคล

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 นักเรียนทำใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนร่วมกันแสดงท่าทางประกอบเพลง
 ควบม้าแข่ง

 แบบประเมินการแสดงท่าทางประกอบเพลง ควบ
 ม้าแข่ง

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.1
2. แผนภูมิแสดงภาษาท่าทางนาฏศิลป์
3. เทปเพลงกา  เพลงม้าวิ่ง  เพลงปลา 
4. ใบงานที่ 2.1  เรื่อง  การเคลื่อนไหวประกอบเพลง

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้