Log in | วันเสาร์ที่ 21 เม.ย. 2561 | 10:34 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

Out and about

วิชา : ภาษาต่างประเทศ   ระดับชั้น : ป.6
โพส : วันที่ 23 ก.พ. 2554
โหวต : | เข้าชม : 3,751 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 Out and about ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง Out and about (Test yourself) เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การฟัง  พูด  อ่านและเขียนเกี่ยวกับสถานที่  การบอกทิศทาง  และสิ่งที่จะทำในอนาคต  เป็นทักษะการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เล่นเกมทางภาษาได้
2. เขียนบอกทิศทางได้
3. ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้

 
สาระการเรียนรู้

ความรู้
   คำศัพท์:    save  money,  spend  money,  internet  café,  shopping  centre,  bowling  alley,  train  station,  cinema, 
                 caves,  pizza  place

ทักษะ/กระบวนการ
 - เขียนบอกทิศทาง
 - เล่นเกมภาษาอังกฤษง่ายๆ 
 - ปฏิบัติตามคำสั่ง

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 - มุ่งมั่นในการทำงาน
 - มีวินัย
 - ใฝ่เรียนรู้

 
กิจกรรมการเรียนรู้

การนำเข้าสู่บทเรียน
   ครูเขียนหัวข้อคำศัพท์ต่อไปนี้บนกระดาน  เช่น  place,  food,  sports  จากนั้นครูบอกตัวอักษรให้นักเรียนออกมาเขียนคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรดังกล่าว และอยู่ในหัวข้อคำศัพท์ที่กำหนด

ขั้นนำเสนอ
1. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า  วันนี้นักเรียนจะได้เล่น the diamonds game ซึ่งเป็นเกมซ่อนเพชร โดยให้นักเรียนคู่หนึ่งเป็นผู้ซ่อนเพชร ส่วนคู่ที่เหลือค้นหาเพชรที่ซ่อนไว้
2. ครูอธิบายวิธีการเล่นเกม  ดังนี้
      1) ครูให้ทั้ง  2  ทีม  เปิดหนังสือแบบฝึกหัด  หน้า  77  และครูบอกว่า  ทั้ง  2  ทีมต้องมีคำอธิบายเกี่ยวกับสถานที่ในกระดานเกม และมีบัตรเกม ได้แก่ เพชร 3 เม็ด และเครื่องหมายÍ 1 อัน
      2) ครูให้ทั้ง  2  ทีม เขียนที่ซ่อนเพชร  และเครื่องหมาย  Íของทีมตนเอง  และคำอธิบายเกี่ยวกับสถานที่ในกระดานเกม ลงในสมุดของตนเอง
      3) ครูบอกว่า  จุดประสงค์ของเกมนี้  คือ  ต้องหาเพชรให้ได้  3  เม็ด  และให้ได้เงินมากที่สุดเท่าที่จะมากได้  โดยเมื่อจบเกมทั้ง   2  ทีม จะเปลี่ยนบทบาทและเริ่มต้นเกมใหม่

ขั้นปฏิบัติ
1. ครูให้เริ่มต้นเล่นเกมโดยครูบอกว่า  ทุกทีมจะมีเงินเริ่มต้นทีมละ  £5  แล้วให้ทีม  B  วางรายการที่เขียนของทีมตัวเองไว้ก่อน  แล้วให้ทีม  B  เริ่มเล่นเกมจากช่องเริ่มต้น  โดยโยนลูกเต๋า  และตัดสินใจว่าจะเดินไปทางทิศใด  ซึ่งนักเรียนสามารถเดินได้ทั้งซ้ายและขวา
2. ครูให้ทีม  A  อ่านคำอธิบายช่องที่ทีม  B  วางตัวเดินลงไป  เช่น  A:   You  win  £2.  You’ve  got  a  diamond!  ถ้าทีม  B  ได้เพชรก็เก็บบัตรเกมรูปเพชรไว้  และช่องนั้นจะว่าง  ขณะเล่นเกม ทีมที่เล่นจะทั้งได้เงินและเสียเงิน เมื่อทีม B ได้บัตรเกมรูปเพชร ครบ 3 ใบ ก็จะสิ้นสุดการเล่นเกม และเปลี่ยนบทบาทกัน ให้ทีม A เป็นผู้เล่นบ้าง 

ขั้นติดตามผล
    ครูให้นักเรียนเลือกสถานที่  5  แห่ง  ในกระดานเกม  แล้วแต่งประโยคเกี่ยวกับสถานที่นั้น  เช่น
      We  buy  food  at  the  supermarket.
      We  play  bowling  at  the  bowling  alley.    เป็นต้น

กิจกรรม  Test  yourself
1. ครูให้นักเรียนเลือกสถานที่ที่นักเรียนชอบ  1 แห่ง จากนั้นครูให้นักเรียนวาดแผนที่บอกทางไปยังสถานที่นั้น ลงในหนังสือแบบฝึกหัด หน้า 51 ข้อ 16   พร้อมทั้งเขียนบอกจุดสำคัญอื่นๆ ลงในแผนที่ด้วย เสร็จแล้วครูพูดว่า  Now write a note to your best friend. Describe how to get there. แล้วให้นักเรียนเขียนบอกทิศทางไปยังสถานที่นั้น
2. ครูถามนักเรียนเป็นรายบุคคล  โดยใช้คำถามต่อไปนี้
      T      :      Where  can  you  surf  the  Internet?
                     Where  can  you  catch  a  train?
                     Where  can  you  see  films?
   เสร็จแล้วครูให้นักเรียนเขียนคำตอบที่นักเรียนพูดตอบไปแล้ว ลงในหนังสือแบบฝึกหัด หน้า 51 ข้อ 17 อีกครั้ง
3. ครูให้นักเรียนเขียน 3 สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้จากในหน่วยการเรียนรู้นี้ ลงในหนังสือแบบฝึกหัด หน้า 51 ข้อ 18
      Key  (Model answer)
              Directions, free time activities, How much does it cost?
4. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงสิ่งที่ชอบมากที่สุดและไม่ชอบมากที่สุดในหน่วยการเรียนรู้นี้  ซึ่งสะท้อนให้เห็นความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียนแต่ละคน

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 สังเกตการเล่นเกม
 ตรวจงานเขียนบอกทิศทาง

 แบบสังเกตการทำกิจกรรม
 แบบประเมินทักษะทางภาษา

 ร้อยละ 80-100 ดีมาก
 ร้อยละ 70-79   ดี
 ร้อยละ 60-69   พอใช้
 ร้อยละ 50-59   ควรปรับปรุง


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1. หนังสือเรียน  Zoom  ป. 6
2. หนังสือแบบฝึกหัด  Zoom  ป. 6
3. Class Audio CD Zoom ป. 6

 
เอกสารแนบ

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้