แสดงลำดับการเลือก
Log in | วันพุธที่ 20 มิ.ย. 2561 | 16:44 น.
 
 
 
 

 
วิชา
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นกลุ่มสาระที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศโดยหลักสูตรที่กำหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาคือ หลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ เข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น พร้อมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ
 
ภาษาเพื่อการสื่อสาร ระดับชั้น มัธยมปลาย
ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามคำขอร้อง คำแนะนำ ชี้แจงและคำอธิบาย พูดและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บอกความต้องการ ตอบรับ ปฏิเสธ และให้ข้อมูลเปรียบเทียบ สามารถสรุปใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิง พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบได้
ภาษาเพื่อการสื่อสาร ระดับชั้น ม.4
-
ภาษาเพื่อการสื่อสาร ระดับชั้น ม.5
-
ภาษาเพื่อการสื่อสาร ระดับชั้น ม.6
-
 
หน้าทั้งหมด 208 หน้า
หน้าแรก   หน้าก่อนหน้า   หน้าที่   1   2   3   4   5   หน้าถัดไป   หน้าสุดท้าย   
 
 
©2008 Trueplookpanya.com All Rights Reserved. Check our Terms of service. To learn more about how we use your information, see our Privacy Policy.
Creative Commons License