แสดงลำดับการเลือก
Log in | วันพฤหัสบดีที่ 26 เม.ย. 2561 | 10:40 น.
 
 
 
 

 
วิชา
 
สุขศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนากิจกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วย พลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกมและกีฬา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา รวมทั้งสมรรถภาพ เพื่อสุขภาพและกีฬา
 
ชีวิตและครอบครัว ระดับชั้น มัธยมปลาย
ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต ค่านิยมในเรื่องเพศ ตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่นๆ สามารถเลือกใช้ทักษะที่เหมาะสมในการป้องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเรื่องเพศของครอบครัวๆ ได้

ชีวิตและครอบครัว ระดับชั้น ม.4
-
ชีวิตและครอบครัว ระดับชั้น ม.5
-
ชีวิตและครอบครัว ระดับชั้น ม.6
-
 
หน้าทั้งหมด 1 หน้า
หน้าแรก   หน้าก่อนหน้า   หน้าที่   1   หน้าถัดไป   หน้าสุดท้าย   
 
 
©2008 Trueplookpanya.com All Rights Reserved. Check our Terms of service. To learn more about how we use your information, see our Privacy Policy.
Creative Commons License