แสดงลำดับการเลือก
Log in | วันอังคารที่ 24 เม.ย. 2561 | 2:16 น.
 
 
 
 

 
วิชา
 
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ตลอดจนการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง กลุ่มวิชาภาษาไทยจึงมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในการใช้ภาษา ทั้งเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และการนำเอาไปใช้ในชีวิตจริง
 
การเขียน ระดับชั้น มัธยมปลาย
ผู้เรียนสามารถเขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ ย่อความจากสื่อที่มีรูปแบบและเนื้อหาที่หลากหลาย เรียงความแสดงแนวคิดเชิงสร้างสรรค์โดยใช้โวหารต่าง ๆ สามารถเขียนบันทึกรายงานการศึกษาค้นคว้าตามหลักการเขียนทางวิชาการและใช้ข้อมูลสารสนเทศในการอ้างอิงได้
การเขียน ระดับชั้น ม.4
1. เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆดังนี้ เขียนอธิบาย บรรยาย พรรณนา แสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าว เชิญชวน ประกาศ จดหมายกิจธุระ รายงาน โครงการ และการกรอกแบบรายการต่าง ๆ
2. เขียนเรียงความ ย่อความจากสื่อต่าง ๆได้แก่ กวีนิพนธ์ วรรณคดี เรื่องสั้น นวนิยาย บทความทางวิชาการ และวรรณกรรมพื้นบ้าน
3. ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบสารคดี และบันเทิงคดี
4. การเขียนประเมินคุณค่างานเขียน
5. การเขียนรายงานเชิงวิชาการและการใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงอย่างถูกต้อง
การเขียน ระดับชั้น ม.5
1. เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆดังนี้ เขียนอธิบาย บรรยาย พรรณนา แสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าว เชิญชวน ประกาศ จดหมายกิจธุระ รายงาน โครงการ และการกรอกแบบรายการต่าง ๆ
2. เขียนเรียงความ ย่อความจากสื่อต่าง ๆได้แก่ กวีนิพนธ์ วรรณคดี เรื่องสั้น นวนิยาย บทความทางวิชาการ และวรรณกรรมพื้นบ้าน
3. ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบสารคดี และบันเทิงคดี
4. การเขียนประเมินคุณค่างานเขียน
5. การเขียนรายงานเชิงวิชาการและการใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงอย่างถูกต้อง
การเขียน ระดับชั้น ม.6
1. เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆดังนี้ เขียนอธิบาย บรรยาย พรรณนา แสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าว เชิญชวน ประกาศ จดหมายกิจธุระ รายงาน โครงการ และการกรอกแบบรายการต่าง ๆ
2. เขียนเรียงความ ย่อความจากสื่อต่าง ๆได้แก่ กวีนิพนธ์ วรรณคดี เรื่องสั้น นวนิยาย บทความทางวิชาการ และวรรณกรรมพื้นบ้าน
3. ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบสารคดี และบันเทิงคดี
4. การเขียนประเมินคุณค่างานเขียน
5. การเขียนรายงานเชิงวิชาการและการใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงอย่างถูกต้อง
 
 
 
©2008 Trueplookpanya.com All Rights Reserved. Check our Terms of service. To learn more about how we use your information, see our Privacy Policy.
Creative Commons License