แสดงลำดับการเลือก
Log in | วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561 | 4:15 น.
 
 
 
 

 
วิชา
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการทำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น
 
แรงและการเคลื่อนที่ ระดับชั้น ม.3
1 ความเร่งและผลของแรงลัพธ์ที่ทำต่อวัตถุ
2 แรงกิริยา และแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุ และการนำไปใช้ประโยชน์ เช่น การชักเย่อ การจุดบั้งไฟ
3 แรงพยุงของของเหลวที่กระทำต่อวัตถุ (เรียนเพิ่มเติมจากป.5)
4 ความแตกต่างระหว่างแรงเสียดทานสถิตกับแรงเสียดทานจลน์ การเพิ่งและลดแรงเสียดทาน
5 ทดลองและวิเคราะห์โมเมนต์ของแรงในสถานการณ์ต่าง ๆ
6 การเคลื่อนที่ของวัตถุทั้งที่เป็นแนวตรงและแนวโค้ง
 
หน้าทั้งหมด 0 หน้า
หน้าแรก   หน้าก่อนหน้า   หน้าที่   หน้าถัดไป   หน้าสุดท้าย   
ชื่อเรื่อง ประเภท ช่วงชั้น หมวดหมู่
 
 
©2008 Trueplookpanya.com All Rights Reserved. Check our Terms of service. To learn more about how we use your information, see our Privacy Policy.
Creative Commons License