แสดงลำดับการเลือก
Log in | วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ค. 2561 | 22:51 น.
 
 
 
 

 
วิชา
 
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ตลอดจนการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง กลุ่มวิชาภาษาไทยจึงมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในการใช้ภาษา ทั้งเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และการนำเอาไปใช้ในชีวิตจริง
 
การฟัง การดู และการพูด ระดับชั้น ม.1
1. พุดสรุปความ แสดงความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนประเมินความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู
2. พูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆในชุมชน
การฟัง การดู และการพูด ระดับชั้น ม.2
1. วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และความน่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ
2. พูดในโอกาสต่าง ๆได้ตรงตามวัตถุประสงค์ เช่น การพูดอวยพร การพูดโน้มน้าว การพูดโฆษณา เป็นต้น
การฟัง การดู และการพูด ระดับชั้น ม.3
1. การพูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา
2. พูดในโอกาสต่าง ๆได้ตรงตามวัตถุประสงค์ เช่น การพูดโต้วาที การอภิปราย การพูดยอวาที เป็นต้น
3. การพูดโน้มน้าวโดยนำเสนอหลักฐานตามลำดับเนื้อหาอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ
 
 
 
©2008 Trueplookpanya.com All Rights Reserved. Check our Terms of service. To learn more about how we use your information, see our Privacy Policy.
Creative Commons License