แสดงลำดับการเลือก
Log in | วันอาทิตย์ที่ 22 เม.ย. 2561 | 23:26 น.
 
 
 
 

 
วิชา
 
สุขศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนากิจกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วย พลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกมและกีฬา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา รวมทั้งสมรรถภาพ เพื่อสุขภาพและกีฬา
 
ความปลอดภัยในชีวิต ระดับชั้น มัธยมต้น
ผู้เรียนเข้าใจการปฐมพยาบาลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย ลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติดและการป้องกัน หลีกเลี่ยงการติดสารเสพติดหรือนำไปสู่อันตราย ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ ทักษะที่ใช้ในการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิกสารเสพติด การช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด

ความปลอดภัยในชีวิต ระดับชั้น ม.1
1 การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย
2 ลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติดและวิธีป้องกัน
3 ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ
4 ทักษะที่ใช้ในการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิกสารเสพติด
ความปลอดภัยในชีวิต ระดับชั้น ม.2
1 วิธีการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด
2 การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงสถานการณ์คับขันที่อาจนำไปสู่อันตราย

ความปลอดภัยในชีวิต ระดับชั้น ม.3
1 ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
2 ปัญหาจากการใช้ความรุนแรงและชักชวนเพื่อนให้หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง
3 อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง
4 ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ
5 วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี
 
 
 
©2008 Trueplookpanya.com All Rights Reserved. Check our Terms of service. To learn more about how we use your information, see our Privacy Policy.
Creative Commons License