แสดงลำดับการเลือก
Log in | วันจันทร์ที่ 23 เม.ย. 2561 | 20:42 น.
 
 
 
 

 
วิชา
 
สุขศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนากิจกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วย พลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกมและกีฬา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา รวมทั้งสมรรถภาพ เพื่อสุขภาพและกีฬา
 
ชีวิตและครอบครัว ระดับชั้น มัธยมต้น
ผู้เรียนสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ พัฒนาการทางเพศ รู้ถึงผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน และวิธีป้องกันหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และการตั้งครรภ์ การวางแผนครอบครัว รวมถึงสามารถวิเคราะห์สาเหตุแนวทางป้องกัน แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว
ชีวิตและครอบครัว ระดับชั้น ม.1
1 การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ
2 ทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ชีวิตและครอบครัว ระดับชั้น ม.2
1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ เช่น ครอบครัว วัฒนธรรม เพื่อน สื่อ เป็นต้น
2 ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
3 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ (เรียนเพิ่มจากป.6)
4 ความเสมอภาคทางเพศและการวางตัวต่อเพศตรงข้าม

ชีวิตและครอบครัว ระดับชั้น ม.3
1 อนามัยแม่และเด็ก และการวางแผนครอบครัว
2 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ เช่น แอลกอฮอล์ สิ่งแวดล้อม การติดเชื้อ โรคที่เกิดจากภาวะการตั้งครรภ์ เป็นต้น
3 สาเหตุ แนวทางป้องกัน และแก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว
 
หน้าทั้งหมด 1 หน้า
หน้าแรก   หน้าก่อนหน้า   หน้าที่   1   หน้าถัดไป   หน้าสุดท้าย   
ชื่อเรื่อง ประเภท ช่วงชั้น หมวดหมู่
@@@ถั่วงอกช่วยได้@@@
การคุมกำเนิด
 
 
©2008 Trueplookpanya.com All Rights Reserved. Check our Terms of service. To learn more about how we use your information, see our Privacy Policy.
Creative Commons License