แสดงลำดับการเลือก
Log in | วันอังคารที่ 24 เม.ย. 2561 | 19:51 น.
 
 
 
 

 
วิชา
 
สุขศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนากิจกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วย พลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกมและกีฬา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา รวมทั้งสมรรถภาพ เพื่อสุขภาพและกีฬา
 
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ระดับชั้น มัธยมต้น
ผู้เรียนเข้าใจและเห็นความสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่มีต่อสุขภาพ เข้าใจ ยอมรับ สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกทางเพศ ความเสมอภาคทางเพศ สามารถสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น และตัดสินใจแก้ปัญหาชีวิตด้วยวิธีการที่เหมาะสม
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ระดับชั้น ม.1
1 ความสำคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่น
2 วิธีการดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อให้ทำงานตามปกติ
3 การวิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
4 แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ระดับชั้น ม.2
1 การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง เช่น พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม การอบรมเลี้ยงดู เป็นต้น
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ระดับชั้น ม.3
1 การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญาแต่ละช่วงของชีวิต
2 อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
3 สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
 
หน้าทั้งหมด 1 หน้า
หน้าแรก   หน้าก่อนหน้า   หน้าที่   1   หน้าถัดไป   หน้าสุดท้าย   
 
 
©2008 Trueplookpanya.com All Rights Reserved. Check our Terms of service. To learn more about how we use your information, see our Privacy Policy.
Creative Commons License