แสดงลำดับการเลือก
Log in | วันจันทร์ที่ 23 เม.ย. 2561 | 7:06 น.
 
 
 
 

 
วิชา
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เข้าใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆเกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น มีความอดทนอดกลั้น ยอมรับในความแตกต่างและมีคุณธรรม สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก
 
เศรษฐศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมต้น
ผู้เรียนเข้าใจความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค กฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค การแข่งขัน และพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด ปัญหาการว่างงาน รวมถึงบทบาทหน้าที่ของรัฐในระบบเศรษฐกิจ นโยบาย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล
เศรษฐศาสตร์ ระดับชั้น ม.1
1 ความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
2 ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค
3 หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน (เรียนเพิ่มจากป.4-5)
4 บทบาทหน้าที่และความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภท ธนาคารกลาง
5 ปัญหาเศรษฐกิจ การแข่งขัน และพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจในประเทศ
6 กฎอุปสงค์และอุปทาน
7 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

เศรษฐศาสตร์ ระดับชั้น ม.2
1 การบริหารจัดการเงินออมและการลงทุนภาคครัวเรือน
2 หลักการผลิตสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
3 หลักการและเป้าหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น
4 กฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค และการดำเนินกิจกรรมพิทักษ์สิทธิและผลประโยชน์ตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภค
5 ระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ
6 การกระจายของทรัพยากรในโลกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
7 การแข่งขันทางการค้าในประเทศและต่างประเทศ
8 การแข่งขัน และพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจในประเทศ (เรียนเพิ่มจากม.1)
เศรษฐศาสตร์ ระดับชั้น ม.3
1 กลไกราคา และการกำหนดราคา หลักของอุปสงค์ และอุปทาน (เรียนเพิ่มจากม.1)
2 การแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์
3 บทบาทหน้าที่ของรัฐในระบบเศรษฐกิจ นโยบาย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล
4 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ
5 ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด
6 ปัญหาการว่างงาน
 
หน้าทั้งหมด 6 หน้า
หน้าแรก   หน้าก่อนหน้า   หน้าที่   1   2   3   4   5   หน้าถัดไป   หน้าสุดท้าย   
 
 
©2008 Trueplookpanya.com All Rights Reserved. Check our Terms of service. To learn more about how we use your information, see our Privacy Policy.
Creative Commons License