แสดงลำดับการเลือก
Log in | วันอาทิตย์ที่ 27 พ.ค. 2561 | 9:58 น.
 
 
 
 

 
วิชา
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เข้าใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆเกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น มีความอดทนอดกลั้น ยอมรับในความแตกต่างและมีคุณธรรม สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก
 
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ระดับชั้น มัธยมต้น
ผู้เรียนเข้าใจสิทธิด้านมนุษยชนที่บุคคลพึงได้รับ กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน โครงสร้าง และสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สามารถอธิบายความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมอื่น ๆ รวมไปถึงสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ หน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย และกระบวนการตรากฎหมาย
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ระดับชั้น ม.1
1 กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล เช่น กฎหมายคุ้มครองเด็ก กฎหมายการศึกษา กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายลิขสิทธิ์ เป็นต้น
2 บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ โดยเน้นจิตสาธารณะ
3 ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
4 การเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
5 โครงสร้าง และสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและหน้าที่
6 บทบาทการถ่วงดุลอำนาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญ ๓ ฝ่าย คือนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ระดับชั้น ม.2
1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว และประเทศ เช่น กฎหมายแพ่ง กฎหมาย เกี่ยวกับความสามารถผู้เยาว์ กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ กฎหมายแรงงาน เป็นต้น
2 สถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ หน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
3 ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย
4 กระบวนการในการตรากฎหมาย
5 เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสำคัญของระบอบการปกครองของไทย
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ระดับชั้น ม.3
1 การกระทำความผิดทางอาญา และความผิดทางแพ่ง
2 การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
3 วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมสากล
4 ปัญหาทางสังคม
5 ระบอบการปกครองแบบต่าง ๆ เช่น ระบอบเผด็จการ ระบอบประชาธิปไตย
6 รัฐธรรมนูญในมาตราต่าง ๆ อำนาจของรัฐบาล และบทบาทของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน
 
หน้าทั้งหมด 20 หน้า
หน้าแรก   หน้าก่อนหน้า   หน้าที่   1   2   3   4   5   หน้าถัดไป   หน้าสุดท้าย   
 
 
©2008 Trueplookpanya.com All Rights Reserved. Check our Terms of service. To learn more about how we use your information, see our Privacy Policy.
Creative Commons License