แสดงลำดับการเลือก
Log in | วันเสาร์ที่ 21 เม.ย. 2561 | 16:32 น.
 
 
 
 

 
วิชา
 
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ตลอดจนการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง กลุ่มวิชาภาษาไทยจึงมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในการใช้ภาษา ทั้งเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และการนำเอาไปใช้ในชีวิตจริง
 
การเขียน ระดับชั้น มัธยมต้น
ผู้เรียนสามารถเขียนสื่อสารด้วยลายมือที่อ่านง่าย ชัดเจน ใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องตามระดับภาษา เขียนคำขวัญ คำคม คำอวยพรในโอกาสต่าง ๆ เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์และแสดงความรู้ ความคิดโต้แย้งอย่างมีเหตุผล ตลอดจนสามารถเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและเขียนโครงงานได้
การเขียน ระดับชั้น ม.1
1. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
2. เขียนสื่อสารงานประเภทการเขียนแนะนำตนเอง แนะนำสถานที่สำคัญ และงานเขียนบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. เขียนบรรยายประสบการณ์ โดยระบุสาระสำคัญและรายละเอียดสนับสนุน
4. เขียนเรียงความ ย่อความ แสดงความคิดเห็น จดหมายส่วนตัว จดหมายกิจธุระ และรายงานการศึกษาค้นคว้าและเขียนโครงงาน
การเขียน ระดับชั้น ม.2
1. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
2. เขียนบรรยาย และพรรณนา
3. เขียนเรียงความ ย่อความ รายงานการศึกษาค้นคว้า โครงงาน จดหมายกิจธุระ และบทวิเคราะห์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่อ่าน
การเขียน ระดับชั้น ม.3
1. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
2. เขียนข้อความตามสถานการณ์และโอกาสต่าง ๆ
3. เขียนย่อความ จดหมายกิจธุระ อัตชีวประวัติหรือชีวประวัติ ข้อเขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงเหตุผล และกรอกแบบสมัครงานพร้อมเขียนบรรยายเกี่ยวกับความรู้และทักษะความรู้ของตัวเองที่เหมาะสมกับงาน
 
 
 
©2008 Trueplookpanya.com All Rights Reserved. Check our Terms of service. To learn more about how we use your information, see our Privacy Policy.
Creative Commons License