แสดงลำดับการเลือก
Log in | วันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. 2561 | 20:48 น.
 
 
 
 

 
วิชา
 
สุขศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนากิจกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วย พลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกมและกีฬา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา รวมทั้งสมรรถภาพ เพื่อสุขภาพและกีฬา
 
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ระดับชั้น ป.4
1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจตามวัย (ในช่วงอายุ ๙ – ๑๒ ปี)
2 หน้าที่และความสำคัญของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อที่มีต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
3 วิธีการดูแลกล้ามเนื้อกระดูกให้ข้อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ระดับชั้น ป.5
1 ความสำคัญของระบบย่อยอาหาร และระบบขับถ่ายที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการ
2 วิธีการดูแลรักษาระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายให้ทำงานตามปกติ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ระดับชั้น ป.6
1 ความสำคัญของระบบสืบพันธุ์ ระบบการไหลเวียนของโลหิต และระบบหายใจที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
2 วิธีการดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจให้ทำงานตามปกติ
 
หน้าทั้งหมด 3 หน้า
หน้าแรก   หน้าก่อนหน้า   หน้าที่   1   2   3   หน้าถัดไป   หน้าสุดท้าย   
 
 
©2008 Trueplookpanya.com All Rights Reserved. Check our Terms of service. To learn more about how we use your information, see our Privacy Policy.
Creative Commons License