แสดงลำดับการเลือก
Log in | วันจันทร์ที่ 23 เม.ย. 2561 | 7:03 น.
 
 
 
 

 
วิชา
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการนำไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพได้
 
นาฏศิลป์ ระดับชั้น ประถมปลาย
ผู้เรียนสามารถแสดงภาษาท่า นาฏยศัพท์พื้นฐาน สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว การแสดงนาฏศิลป์ และการละครอย่างง่าย ๆ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสิ่งที่ประสบในชีวิตประจำวัน ความสัมพันธ์และประโยชน์ของนาฏศิลป์และการละคร ในแง่ของการสะท้อนวัฒนธรรมประเพณี รวมถึงสามารถออกแบบเครื่องแต่งกายหรืออุปกรณ์การแสดงอย่างง่าย ๆได้
นาฏศิลป์ ระดับชั้น ป.4
1 หลักและวิธีการฝึกนาฏศิลป์ ในแง่ของการฝึกภาษาท่า และการฝึกนาฏยศัพท์ (เรียนเพิ่มจากป.1-3)
2 การใช้ภาษาท่า และนาฏยศัพท์ประกอบเพลงปลุกใจและเพลงพระราชนิพนธ์
3 การใช้ศัพท์ทางการละครในการถ่ายทอดเรื่องราว
4 การประดิษฐ์ท่าทางหรือท่ารำประกอบจังหวะพื้นเมือง
5 การแสดงนาฏศิลป์ประเภทคู่และหมู่ อันได้แก่ รำวงมาตรฐาน และระบำ
6 การเล่าเรื่องจากละคร
7 ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์และชุดการแสดง
นาฏศิลป์ ระดับชั้น ป.5
1 องค์ประกอบของนาฏศิลป์ อันได้แก่ (๑) จังหวะ ทำนอง คำร้อง (๒) ภาษาท่า นาฏยศัพท์ (๓) อุปกรณ์
2 การประดิษฐ์ท่าทางหรือท่ารำประกอบเรื่องราว
3 การแสดงนาฏศิลป์ประเภทรำวงมาตรฐาน ระบำ และฟ้อน
4 การเขียนเค้าโครงเรื่องหรือบทละครสั้น ๆ
5 การแสดงพื้นบ้านที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมประเพณี
นาฏศิลป์ ระดับชั้น ป.6
1 การประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลงปลุกใจ เพลงพื้นเมือง หรือเพลงท้องถิ่น โดยเน้นการถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์
2 การออกแบบสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ประกอบการแสดง
3 การแสดงนาฏศิลป์ประเภทรำวงมาตรฐาน ระบำ ฟ้อน และละครสร้างสรรค์

 
 
 
©2008 Trueplookpanya.com All Rights Reserved. Check our Terms of service. To learn more about how we use your information, see our Privacy Policy.
Creative Commons License