แสดงลำดับการเลือก
Log in | วันพุธที่ 23 พ.ค. 2561 | 4:05 น.
 
 
 
 

 
วิชา
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เข้าใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆเกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น มีความอดทนอดกลั้น ยอมรับในความแตกต่างและมีคุณธรรม สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก
 
ประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ประถมปลาย
ผู้เรียนเข้าใจการแบ่งยุคสมัยของการศึกษาประวัติศาสตร์ หลักฐานที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ การตั้งคำถาม ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น และประวัติศาสตร์ชาติไทย ตั้งแต่อาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรอยุธยา อาณาจักรธนบุรี และอาณาจักรรัตนโกสินทร์ ศึกษาประวัติบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ รวมถึงการนำหลักฐานทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการทำความเข้าใจเรื่องราวในอดีต
ประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ป.4
1 การนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ
2 การแบ่งยุคสมัยของการศึกษาประวัติศาสตร์ และหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์
3 อาณาจักรสุโขทัย
4 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พ่อขุนรามคำแหง พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พระยาลิไทย)
ประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ป.5
1 ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น และการตั้งคำถามทางประวัติศาสตร์
2 อาณาจักรอยุธยาและธนบุรี
3 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ชาวบ้านบางระจัน พระเจ้าตากสินมหาราช
ประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ป.6
1 วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวในประวัติศาสตร์
2 หลักฐานที่หลากหลายในการทำความเข้าใจเรื่องราวในอดีต
3 สมัยรัตนโกสินทร์
4 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระบวรราชมหาสุรสิงหนาท พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
 
 
©2008 Trueplookpanya.com All Rights Reserved. Check our Terms of service. To learn more about how we use your information, see our Privacy Policy.
Creative Commons License