แสดงลำดับการเลือก
Log in | วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 2561 | 23:56 น.
 
 
 
 

 
วิชา
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการทำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น
 
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระดับชั้น ประถมปลาย
ผู้เรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในรูปแบบของโซ่อาหาร และสายใยอาหาร รวมถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระดับชั้น ป.4
-
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระดับชั้น ป.5
-
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระดับชั้น ป.6
1 ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ ในลักษณะของแหล่งอาหาร แหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งสืบพันธุ์ และแหล่งเลี้ยงดูลูกอ่อน
2 ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหารซึ่งทำให้เกิดการถ่ายทอกพลังงานผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค
3 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น
4 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ทรัพยากรธรรมชาติกับการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์
5 การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทั้งโดยภัยพิบัติทางธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์
6 แนวทางในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 
 
©2008 Trueplookpanya.com All Rights Reserved. Check our Terms of service. To learn more about how we use your information, see our Privacy Policy.
Creative Commons License