แสดงลำดับการเลือก
Log in | วันพฤหัสบดีที่ 26 เม.ย. 2561 | 20:42 น.
 
 
 
 

 
วิชา
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบ สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
 
เรขาคณิต ระดับชั้น ประถมปลาย
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและสมบัติของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด มุม และเส้นขนาน

เรขาคณิต ระดับชั้น ป.4
1 มุม ชนิดของมุม ส่วนประกอบของมุม และสัญลักษณ์แทนมุม
2 เส้นขนาน และสัญลักษณ์แสดงการขนาน
3 ส่วนประกอบของรูปวงกลม (จุดศูนย์กลาง รัศมี เส้นผ่านศูนย์กลาง และเส้นรอบวง)
4 รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก สี่เหลี่ยมจัตุรัส และสี่เหลี่ยมผืนผ้า
5 การประดิษฐ์ลวดลายโดยใช้เรขาคณิต
เรขาคณิต ระดับชั้น ป.5
1 ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด
2 สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน สี่เหลี่ยมด้านขนาน สี่เหลี่ยมคางหมู สี่เหลี่ยมรูปว่าว
3 รูปสามเหลี่ยมชนิดต่าง ๆ
4 มุม และการสร้างมุมโดยใช้โปรเจกเตอร์
5 การสร้างเส้นขนานให้ผ่านจุดที่กำหนดให้โดยใช้ไม้ฉาก
เรขาคณิต ระดับชั้น ป.6
1 ส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ
2 สมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ
3 การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง และโดยอาศัยผลบวกของขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวของเส้นตัดเป็น ๑๘๐ องศา
4 รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ และการประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ
5 การสร้างรูปสี่เหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของด้าน มุม หรือเส้นทแยงมุม
 
หน้าทั้งหมด 9 หน้า
หน้าแรก   หน้าก่อนหน้า   หน้าที่   1   2   3   4   5   หน้าถัดไป   หน้าสุดท้าย   
 
 
©2008 Trueplookpanya.com All Rights Reserved. Check our Terms of service. To learn more about how we use your information, see our Privacy Policy.
Creative Commons License