แสดงลำดับการเลือก
Log in | วันศุกร์ที่ 25 พ.ค. 2561 | 21:55 น.
 
 
 
 

 
วิชา
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เข้าใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆเกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น มีความอดทนอดกลั้น ยอมรับในความแตกต่างและมีคุณธรรม สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก
 
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ระดับชั้น ป.2
1 พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติถึงการออกผนวช
2 พุทธสาวก พุทธสาวิกา (สามเณรราหุล)
3 ชาดก (วรุณชาดก วานรินทชาดก)
4 ศาสนิกชนตัวอย่าง (สมเด็จพระญาณสังวร, สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช)
5 พระรัตนตรัย (ศรัทธา)
6 โอวาท ๓ (เบญจศีล, เบญจธรรม, หิริ-โอตตัปปะ, สังคหวัตถุ ๔, ฆราวาสธรรม ๔, มงคล ๓๘, บริหารจิต และเจริญปัญญา)
7 ชื่อศาสนา ศาสดา และคัมภีร์ของศาสนาต่าง ๆ
8 มรรยาทชาวพุทธ
9 กิจกรรมพิธีอันเนื่องมาจากพุทธศาสนา
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ระดับชั้น ป.3
1 พุทธประวัติตั้งแต่การบำเพ็ญเพียรถึงปรินิพพาน
2 พุทธสาวก พุทธสาวิกา (สามเณรสังกิจจะ)
3 ชาดก (อารามทูสชาดก มหาวาณิชชาดก)
4 ศาสนิกชนตัวอย่าง (สมเด็จพระพุฒาจารย์, สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช)
5 พระไตรปิฏก
6 พระรัตนตรัย (ศรัทธา)
7 โอวาท ๓ (เบญจศีล, เบญจธรรม, สติ-สัมปะชัญญะ, สังคหวัตถุ ๔, ฆราวาสธรรม ๔, อัตถะ ๓, มงคล ๓๘, บริหารจิต และเจริญปัญญา)
8 ฝึกสติและสมาธิ
9 ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน ศาสนบุคคลในศาสนาต่าง ๆ
10 การอาราธนาศีล การสมาทานศีล เครื่องประกอบโต๊ะหมู่บูชา
 
หน้าทั้งหมด 4 หน้า
หน้าแรก   หน้าก่อนหน้า   หน้าที่   1   2   3   4   หน้าถัดไป   หน้าสุดท้าย   
 
 
©2008 Trueplookpanya.com All Rights Reserved. Check our Terms of service. To learn more about how we use your information, see our Privacy Policy.
Creative Commons License