แสดงลำดับการเลือก
Log in | วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 2561 | 5:41 น.
 
 
 
 

 
วิชา
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการทำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น
 
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระดับชั้น ป.1
-
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระดับชั้น ป.2
-
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระดับชั้น ป.3
1 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
2 สำรวจทรัพยากรธรรมชาติในห้องถิ่น การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 
 
 
©2008 Trueplookpanya.com All Rights Reserved. Check our Terms of service. To learn more about how we use your information, see our Privacy Policy.
Creative Commons License