แสดงลำดับการเลือก
Log in | วันอาทิตย์ที่ 27 พ.ค. 2561 | 10:10 น.
 
 
 
 

 
วิชา
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการนำไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพได้
 
ทัศนศิลป์ ระดับชั้น ประถมต้น
ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับ รูปร่าง รูปทรง และจำแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ มีพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานวาดภาพระบายสี ภาพปะติด งานปั้น และงานเคลื่อนไหวอย่างง่าย ๆ สามารถถ่ายทอดความคิดจากเรื่องราว เหตุการณ์ ชีวิตจริง รวมทั้งแสดงเหตุผลและวิธีการในการปรับปรุงงานตนเอง

ทัศนศิลป์ ระดับชั้น ป.1
1 อธิบายรูปร่าง ลักษณะ และขนาดของสิ่งต่าง ๆรอบตัวในธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น และบอกความรู้สึกต่อสิ่งเหล่านั้น
2 การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานทัศนศิลป์ เช่น ดินเหนียว ดินน้ำมัน ดินสอ พู่กัน กระดาษ สีเทียน สีน้ำ ดินสอสี
3 การทดลองสีด้วยสีน้ำ สีโปสเตอร์ สีเทียน และสีจากธรรมชาติ
4 การวาดภาพระบายสีตามความรู้สึก

ทัศนศิลป์ ระดับชั้น ป.2
1 รูปทรง รูปร่างในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น รูปกลม รี สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม และกระบอก
2 ทัศนธาตุที่อยู่ในงานศิลป์ โดยเน้นเรื่อง เส้น สี รูปร่าง และรูปทรง
3 การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ
4 ภาพปะติดจากระดาษ
5 การวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่มองเห็น ครอบครัวตนเอง และเพื่อนบ้าน
6 งานโครงสร้างเคลื่อนไหว
ทัศนศิลป์ ระดับชั้น ป.3
1 รูปทรง รูปร่างในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เรียนเพิ่มจากป.1-ป.2)
2 ทัศนธาตุที่อยู่ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นเรื่อง เส้น สี รูปร่าง รูปทรง และพื้นผิว ในงานทัศนศิลป์เพื่อถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก และการจัดกลุ่มภาพตามทัศนธาตุ
3 การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานทัศนศิลป์ประเภทงานวาด งานปั้น และงานพิมพ์ภาพ
4 การแสดงความคิดเห็นในงานทัศนศิลป์ของตนเอง
5 รูปร่างและรูปทรงในงานออกแบบ
 
หน้าทั้งหมด 8 หน้า
หน้าแรก   หน้าก่อนหน้า   หน้าที่   1   2   3   4   5   หน้าถัดไป   หน้าสุดท้าย   
 
 
©2008 Trueplookpanya.com All Rights Reserved. Check our Terms of service. To learn more about how we use your information, see our Privacy Policy.
Creative Commons License