แสดงลำดับการเลือก
Log in | วันพฤหัสบดีที่ 26 เม.ย. 2561 | 10:30 น.
 
 
 
 

 
วิชา
 
สุขศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนากิจกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วย พลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกมและกีฬา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา รวมทั้งสมรรถภาพ เพื่อสุขภาพและกีฬา
 
ความปลอดภัยในชีวิต ระดับชั้น ประถมต้น
ผู้เรียนสามารถป้องกันตนเองจากพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่การใช้สารเสพติด การอันตรายจากการเล่น ตลอดจนภัยอันตรายที่เกิดจากอุบัติเหตุทั้งทางน้ำทางบก สัญลักษณ์และป้ายเตือนของสิ่งของหรือสถานที่ที่เป็นอันตราย วิธีการปฐมพยาบาล และการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุ
ความปลอดภัยในชีวิต ระดับชั้น ป.1
1 สิ่งที่ทำให้เกิดอันตรายภายในบ้านและโรงเรียน
2 สาเหตุและการป้องกันอันตรายจากการเล่น
3 การขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้านและโรงเรียน
ความปลอดภัยในชีวิต ระดับชั้น ป.2
1 อุบัติเหตุทางน้ำและทางบก
2 ยาสามัญประจำบ้านและการใช้ยาตามความจำเป็นตามลักษณะอาการ
3 ยาเสพติด และสารอันตรายใกล้ตัว
4 สัญลักษณ์และป้ายเตือนของสิ่งของหรือสถานที่ที่เป็นอันตราย
5 สาเหตุ อันตราย และวิธีป้องกันอัคคีภัย
ความปลอดภัยในชีวิต ระดับชั้น ป.3
1 วิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้าน โรงเรียน และการเดินทาง
2 การขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุ
3 วิธีการปฐมพยาบาลเมื่อบาดเจ็บจากการเล่นหรืออุบัติเหตุ

 
 
 
©2008 Trueplookpanya.com All Rights Reserved. Check our Terms of service. To learn more about how we use your information, see our Privacy Policy.
Creative Commons License