แสดงลำดับการเลือก
Log in | วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 2561 | 14:24 น.
 
 
 
 

 
วิชา
 
สุขศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนากิจกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วย พลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกมและกีฬา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา รวมทั้งสมรรถภาพ เพื่อสุขภาพและกีฬา
 
การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค ระดับชั้น ประถมต้น
ผู้เรียนมีทักษะในการเลือกบริโภคอาหาร ของเล่น ของใช้ที่มีผลต่อสุขภาพ หลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุ มีสุขนิสัยที่ดีในเรื่องการกิน การพักผ่อนนอนหลับ และการรักษาความสะอาดทุกส่วนของร่างกาย

การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค ระดับชั้น ป.1
1 การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ
2 การบอกลักษณะอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเอง และการปฏิบัติตนตามคำแนะนำเมื่อเจ็บป่วย
การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค ระดับชั้น ป.2
1 ลักษณะการมีสุขภาพที่ดี
2 อาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์
3 ของใช้และของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพ
4 อาการและวิธีป้องกันการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น และการปฏิบัติตนตามคำแนะนำเมื่อเจ็บป่วย
การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค ระดับชั้น ป.3
1 การติดต่อและวิธีการป้องกันการแพร่กระจายของโรค
2 อาหารหลัก 5 หมู่ และการเลือกกินอาหารที่เหมาะสม
4 การแปรงฟันให้สะอาดอย่างถูกวิธี
5 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
 
หน้าทั้งหมด 5 หน้า
หน้าแรก   หน้าก่อนหน้า   หน้าที่   1   2   3   4   5   หน้าถัดไป   หน้าสุดท้าย   
 
 
©2008 Trueplookpanya.com All Rights Reserved. Check our Terms of service. To learn more about how we use your information, see our Privacy Policy.
Creative Commons License