แสดงลำดับการเลือก
Log in | วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561 | 4:21 น.
 
 
 
 

 
วิชา
 
สุขศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนากิจกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วย พลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกมและกีฬา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา รวมทั้งสมรรถภาพ เพื่อสุขภาพและกีฬา
 
ชีวิตและครอบครัว ระดับชั้น ประถมต้น
ผู้เรียนเข้าใจคุณค่าของตนเองและครอบครัว สามารถบอกลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง ทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ และลักษณะนิสัย ความสำคัญของเพื่อน และวิธีสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน
ชีวิตและครอบครัว ระดับชั้น ป.1
1 สมาชิกในครอบครัว และความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว
2 สิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจในตนเอง (จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง)
3 ลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง ทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ และลักษณะนิสัย
ชีวิตและครอบครัว ระดับชั้น ป.2
1 บทบาทหน้าที่ของตนเองและสมาชิกในครอบครัว
2 ความสำคัญของเพื่อน เช่น พูดคุย ปรึกษา เล่น
3 พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ และความภาคภูมิใจในความเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย
ชีวิตและครอบครัว ระดับชั้น ป.3
1 ความสำคัญของครอบครัว และความแตกต่างของแต่ละครอบครัวในเรื่องของเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา
2 วิธีสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน
3 พฤติกรรมที่นำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ และวิธีการหลีกเลี่ยง

 
หน้าทั้งหมด 3 หน้า
หน้าแรก   หน้าก่อนหน้า   หน้าที่   1   2   3   หน้าถัดไป   หน้าสุดท้าย   
 
 
©2008 Trueplookpanya.com All Rights Reserved. Check our Terms of service. To learn more about how we use your information, see our Privacy Policy.
Creative Commons License