แสดงลำดับการเลือก
Log in | วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 2561 | 5:49 น.
 
 
 
 

 
วิชา
 
สุขศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนากิจกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วย พลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกมและกีฬา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา รวมทั้งสมรรถภาพ เพื่อสุขภาพและกีฬา
 
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ระดับชั้น ประถมต้น
ผู้เรียนเข้าใจลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายในและภายนอก วิธีการดูแลรักษาอวัยวะ ลักษณะและการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ที่มีความแตกต่างกันแตกต่างกันในแต่ละบุคคล และตามช่วงอายุคน เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทย และปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ระดับชั้น ป.1
1 ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอก
2 การดูแลรักษาอวัยวะภายนอก เช่น ตา หู คอ จมูก ปาก ลิ้น ฟัน ผม มือ เท้า เล็บ ผิวหนัง ฯลฯ อวัยวะในช่องปาก
( ปาก ลิ้น ฟัน เหงือก )
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ระดับชั้น ป.2
1 อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะสำคัญภายใน
2 วิธีดูแลรักษาอวัยวะภายใน เช่น การระมัดระวังการกระแทก การออกกำลังกาย การกินอาหาร เป็นต้น
3 อธิบายธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ ตั้งแต่เกิดจนตาย
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ระดับชั้น ป.3
1 ลักษณะและการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ที่มีความแตกต่างกันแตกต่างกันในแต่ละบุคคล และตามช่วงอายุคน เช่น ลักษณะรูปร่าง น้ำหนัก ส่วนสูง เป็นต้น
2 เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทย
3 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต เช่น อาหาร การออกกำลังกาย การพักผ่อน เป็นต้น
 
หน้าทั้งหมด 3 หน้า
หน้าแรก   หน้าก่อนหน้า   หน้าที่   1   2   3   หน้าถัดไป   หน้าสุดท้าย   
 
 
©2008 Trueplookpanya.com All Rights Reserved. Check our Terms of service. To learn more about how we use your information, see our Privacy Policy.
Creative Commons License