แสดงลำดับการเลือก
Log in | วันศุกร์ที่ 27 เม.ย. 2561 | 9:34 น.
 
 
 
 

 
วิชา
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เข้าใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆเกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น มีความอดทนอดกลั้น ยอมรับในความแตกต่างและมีคุณธรรม สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก
 
ประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ประถมต้น
ผู้เรียนเข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลา สามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้น เทียบศักราชที่สำคัญตามปฏิทิน รวมทั้งการสืบค้นการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจำวันของคนในชุมชนของตนจากอดีตถึงปัจจุบัน
ประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ป.1
1 วัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลา
2 การเรียงลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้น
3 ประวัติของตนเองและครอบครัว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบต่อปัจจุบัน
4 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้
ประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ป.2
1 คำระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เช่น เมื่อวานนี้ วันนี้ เดือนก่อน เป็นต้น
2 การลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือตนเองโดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
3 การสืบค้นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชน

ประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ป.3
1 การเปรียบเทียบปีศักราช
2 ลำดับเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชน
3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน
4 ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน
 
หน้าทั้งหมด 12 หน้า
หน้าแรก   หน้าก่อนหน้า   หน้าที่   1   2   3   4   5   หน้าถัดไป   หน้าสุดท้าย   
 
 
©2008 Trueplookpanya.com All Rights Reserved. Check our Terms of service. To learn more about how we use your information, see our Privacy Policy.
Creative Commons License