แสดงลำดับการเลือก
Log in | วันพุธที่ 20 มิ.ย. 2561 | 16:47 น.
 
 
 
 

 
วิชา
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการทำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น
 
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ระดับชั้น ประถมต้น
ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะทั่วไปของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ทราบถึงโครงสร้าง หน้าที่ และความสำคัญของส่วนประกอบต่าง ๆของร่างกาย ตลอดจนปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิต และลักษณะที่คล้ายคลึงกันของแม่กับลูกในด้านการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ระดับชั้น ป.1
1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
2 ลักษณะและหน้าที่ของโครงสร้างภายนอกของพืชและสัตว์
3 หน้าที่และความสำคัญของอวัยวะ
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ระดับชั้น ป.2
1 ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืช สัตว์ และมนุษย์ เช่นอาหาร น้ำ อากาศ
2 พืช สัตว์ และร่างกายมนุษย์มีการตอบสนองต่อแสง อุณหภูมิ และการสัมผัส
3 หน้าที่และความสำคัญของอวัยวะ
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ระดับชั้น ป.3
1 ลักษณะที่คล้ายคลึงกันของแม่กับลูกในด้านการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
2 สัตว์สูญพันธุ์
 
หน้าทั้งหมด 3 หน้า
หน้าแรก   หน้าก่อนหน้า   หน้าที่   1   2   3   หน้าถัดไป   หน้าสุดท้าย   
 
 
©2008 Trueplookpanya.com All Rights Reserved. Check our Terms of service. To learn more about how we use your information, see our Privacy Policy.
Creative Commons License