แสดงลำดับการเลือก
Log in | วันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. 2561 | 20:45 น.
 
 
 
 

 
วิชา
 
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ตลอดจนการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง กลุ่มวิชาภาษาไทยจึงมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในการใช้ภาษา ทั้งเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และการนำเอาไปใช้ในชีวิตจริง
 
วรรณคดีและวรรณกรรม ระดับชั้น ประถมต้น
ผู้เรียนเข้าใจและสรุปข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถแสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีที่อ่าน รู้จักเพลงพื้นบ้าน เพลงกล่อมเด็ก บทร้องเล่นสำหรับเด็กในท้องถิ่น ท่องจำบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจได้
วรรณคดีและวรรณกรรม ระดับชั้น ป.1
1 ข้อคิดที่ได้จากวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก เช่น นิทาน เรื่องสั้น ๆ ปริศนาคำทาย บทร้องเล่น บทอาขยาน บทร้อยกรอง วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน
2 ท่องบทร้อยกรองและบทอาขยานตามที่กำหนดและตามความสนใจ
วรรณคดีและวรรณกรรม ระดับชั้น ป.2
1 ข้อคิดที่ได้จากวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก เช่น นิทาน เรื่องสั้น ๆ ปริศนาคำทาย บทร้องเล่น บทอาขยาน บทร้อยกรอง วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน (เรียนเพิ่มจากป.1)
2 บทร้องเล่นในท้องถิ่น และการละเล่นของเด็กไทย

วรรณคดีและวรรณกรรม ระดับชั้น ป.3
1 ข้อคิดที่ได้จากวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก เช่น เพลงพื้นบ้าน เพลงกล่อมเด็ก (เรียนเพิ่มจากป.1-3)
2 ท่องบทร้อยกรองและบทอาขยานตามที่กำหนดและตามความสนใจ
 
หน้าทั้งหมด 1 หน้า
หน้าแรก   หน้าก่อนหน้า   หน้าที่   1   หน้าถัดไป   หน้าสุดท้าย   
 
 
©2008 Trueplookpanya.com All Rights Reserved. Check our Terms of service. To learn more about how we use your information, see our Privacy Policy.
Creative Commons License