แสดงลำดับการเลือก
Log in | วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ค. 2561 | 5:21 น.
 
 
 
 

 
วิชา
 
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ตลอดจนการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง กลุ่มวิชาภาษาไทยจึงมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในการใช้ภาษา ทั้งเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และการนำเอาไปใช้ในชีวิตจริง
 
หลักการใช้ภาษาไทย ระดับชั้น ประถมต้น
ผู้เรียนสามารถสะกดคำและเข้าใจความหมายของคำ ความแตกต่างของคำและพยางค์ หน้าที่ของคำในประโยค มีทักษะการใช้พจนานุกรมในการค้นหาความหมายของคำ สามารถแต่งประโยคง่าย ๆ คำคล้องจอง คำขวัญ และเลือกใช้ภาษาไทยมาตรบานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ
หลักการใช้ภาษาไทย ระดับชั้น ป.1
1. พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย
2. การสะกดคำ มาตราตัวสะกด การผันคำ และความหมายของคำ
3. การแต่งประโยคง่าย ๆ และคำคล้องจอง
หลักการใช้ภาษาไทย ระดับชั้น ป.2
1 พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย
2 การผันอักษรกลาง สูง และต่ำ คำที่มีการันต์ พยัญชนะควบกล้ำ อักษรนำ รร และคำที่มีความหมายตรงกันข้าม
3 การแต่งประโยคและเรียบเรียงประโยคเป็นข้อความสั้น ๆ
4 การเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น
หลักการใช้ภาษาไทย ระดับชั้น ป.3
1 คำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ คำที่มีฤ ฤๅ และคำที่ใช้ บัน บรร
2 ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค ได้แก่ คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา
3 การแต่งประโยคเพื่อการสื่อสาร ได้แก่ ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยคคำถาม ประโยคขอร้อง และประโยคคำสั่ง
4 การแต่งคำคล้องจองและคำขวัญ
5 การใช้พจนานุกรม
 
หน้าทั้งหมด 120 หน้า
หน้าแรก   หน้าก่อนหน้า   หน้าที่   1   2   3   4   5   หน้าถัดไป   หน้าสุดท้าย   
 
 
©2008 Trueplookpanya.com All Rights Reserved. Check our Terms of service. To learn more about how we use your information, see our Privacy Policy.
Creative Commons License