Log in | วันอังคารที่ 25 เม.ย. 2560 | 23:25 น.
หน้าหลัก > แนะแนว > สายศิลป์
ค้นหาข้อมูลแนะแนว :
 
 
สายศิลป์  
 
 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

โพส : วันที่ 25 เม.ย. 2560 เวลา : 23:25 น.
โหวต : | เข้าชม : 97,569 ครั้ง

 รายละเอียดของคณะ


สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  เป็นการศึกษาเพื่อการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม  และการพัฒนาสังคม  การสร้างสังคมที่ไม่กีดกันและเลือกปฏิบัติ  เคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นคนเหมือนกันในสังคม  และสิทธิการเข้าถึงบริการของทุกภาคส่วน การรับใช้สังคม  และการสร้างสำนึกในการรับผิดชอบต่อหน้าที่  คือเนื้อหาและสิ่งที่คนเรียนในด้านนี้จะได้รับการเรียนรู้  เพื่อเป็นนักพัฒนาสังคมที่ดีในอนาคต
 

 สาขาที่เปิดสอน


สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
สาขาวิชาการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว
สาขาวิชาการบริหารแรงงานและสวัสดิการ
 

 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา


สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  คนที่จะเรียนในคณะนี้  ควรเป็นคนทีใจกว้าง  มองโลกในแง่ดี  เสียสละ  มีความรักและเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์  เป็นมิตรและปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความอดทนเป็นเลิศ  มีแนวคิดที่จะสามารถพัฒนา  ป้องกัน  และแก้ไขปัญหาสังคมได้  เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว
 

 แนวทางการประกอบอาชีพ แนวทางการเรียนต่อ


คนที่จบการศึกษาทางด้านนี้สามารถประกอบอาชีพ  เช่น  นักประชาสงเคราะห์  เจ้าหน้าที่ในกรมประชาสงเคราะห์  นักพัฒนาชุมชน  ทำงานในส่วนของนักสังคมสงเคราะห์ในโรงพยาบาล  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ทัณฑสถาน  กรมคุมประพฤติ  เป็นนักพัฒนาสังคม  นักสวัสดิการสังคม  แรงงานสัมพันธ์  และสามารถปฏิบัติในบริษัทเอกชนในตำแหน่ง  พนักงานฝ่ายบุคคล นักวิเคราะห์  นักประสานงานต่าง ๆ  ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นอาชีพที่ทำเพื่อส่วนรวมเป็นส่วนใหญ่
 

 สถาบันที่เปิดสอน


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต/ศูนย์ลำปาง)
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
สาขาวิชาการพัฒนาการชุมชน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาพัฒนาสังคม

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพัฒนาสังคม

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาพัฒนาสังคม

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมคะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้