Log in | วันอังคารที่ 25 เม.ย. 2560 | 23:28 น.
หน้าหลัก > แนะแนว > สายศิลป์
ค้นหาข้อมูลแนะแนว :
 
 
สายศิลป์  
 
 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

โพส : วันที่ 25 เม.ย. 2560 เวลา : 23:28 น.
โหวต : | เข้าชม : 141,923 ครั้ง

 รายละเอียดของคณะ


คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  เป็นการศึกษาพฤติกรรมของคนในสังคม  ตั้งแต่กระบวนการคิดจนถึงการใช้ชีวิต  คนที่จบการศึกษาทางด้านนี้  จะมีทักษะที่สามารถค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสังคม  รวมทั้งสามารถวิเคราะห์สังคม  โดยเฉพาะสังคมไทยในปัจจุบัน   มีความรู้ความสามารถในการทำวิจัยทั้งในสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   มีความสามารถในการวิเคราะห์  สังเคราะห์  ข้อมูลและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคม และสามารถนำเอาเรื่องราวเหล่านี้มาต่อยอดถึงสาเหตุ  การแก้ไข และวิธีการแก้ไขในอนาคตต่อไปได้
 

 สาขาที่เปิดสอน


สาขาสังคมวิทยา
สาขามานุษยวิทยา
 

 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา


สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า มีความตั้งใจที่จะศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์  มีความขยัน อดทน  มีวิธีการคิดที่เป็นระบบ  มีความช่างสังเกต  โดยเฉพาคนและสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม  สนใจเรื่องราวและข่าวสารที่เกิดขึ้นในสังคมอยู่ตลอด  เพื่อนำาใช้ในการทำงานได้
 

 แนวทางการประกอบอาชีพ แนวทางการเรียนต่อ


คนที่จบการศึกษาทางด้านนี้  สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน  เช่น  ปฏิบัติงานทางด้านการวิจัย  งานด้านข้อมูลและสถิติ  การวิเคราะห์นโยบายและแผน  หรือเป็นอาจารย์  นอกจากนี้ยังสามารถปฏิบัติงานอื่น ๆ หลากหลาย  เช่น  งานด้านการบริหาร  การจัดการ  ผู้สื่อข่าว  งานธุรการ  พนักงานฝ่ายบุคคล  มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปทั้งในและต่างประเทศ
 

 สถาบันที่เปิดสอน


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะสังคมศาสตร์                    
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา                                  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะรัฐศาสตร์
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาควิชาสังคมวิทยา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะสังคมศาสตร์
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะสังคมศาสตร์
ภาควิชาสังคมวิทยา

มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะโบราณคดี
สาขาวิชามานุษยวิทยา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คณะสังคมศาสตร์
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้