Log in | วันอังคารที่ 28 ก.ค. 2558 | 17:26 น.
หน้าหลัก > แนะแนว > สายศิลป์
ค้นหาข้อมูลแนะแนว :
 
 
สายศิลป์  
 
 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

โพส : วันที่ 28 ก.ค. 2558 เวลา : 17:26 น.
โหวต : | เข้าชม : 150,895 ครั้ง

 รายละเอียดของคณะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการประยุกต์วิชาการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม และวิทยาการจัดการ เพื่อให้กระบวนการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมมีความทันสมัยสอดคล้องกับสังคมยุคใหม่ พร้อมกับสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ ผ่านกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่มีคุณค่าสำหรับมวลมนุษย์ หลักสูตรนี้ต้องการเตรียมความพร้อมทางวิชาการดังกล่าวแก่ผู้ที่จะพัฒนาตัวเองเป็นสถาปนิกต่อไป โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้ใฝ่รู้ พร้อมที่จะเรียนรู้ และพัฒนาตนเองด้วยปัญญา คุณธรรมและจริยธรรม มีความคิดที่เชื่อมโยง ตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

 สาขาที่เปิดสอน

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

สาขาวิชาวางแผนภาคและเมือง

สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม

สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

สาขาวิชาเคหการ

สาชาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สาขาสถาปัตยกรรมไทย

สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์

 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

 แนวทางการประกอบอาชีพ แนวทางการเรียนต่อ

บัณฑิตที่จบหลักสูตรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย โดยใช้ความรู้ความสามารถที่ได้รับการเรียนรู้และฝึกฝนมาจากหลักสูตรนี้ อาชีพที่เกี่ยวข้องได้แก่ 

                1. งานวิชาชีพสถาปนิก

                                1.1 รับราชการในหน่วยงานราชการต่างๆ

                                1.2 บริษัท ห้างร้าน เอกชน รัฐวิสาหกิจ

                                1.3 ประกอบวิชาชีพสถาปนิกอิสระ

                2. งานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น งานรับเหมาก่อสร้าง งานนิตยสารสถาปัตยกรรม  งานควบคุมดูแลอาคาร  อาจารย์สอนในมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัย เป็นต้น

                3. งานอื่นๆ ที่สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ช่วยในงานนั้นๆ

 สถาบันที่เปิดสอน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้