Log in | วันอังคารที่ 25 เม.ย. 2560 | 23:26 น.
หน้าหลัก > แนะแนว > สายศิลป์
ค้นหาข้อมูลแนะแนว :
 
 
สายศิลป์  
 
 

คณะศิลปกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม

โพส : วันที่ 25 เม.ย. 2560 เวลา : 23:26 น.
โหวต : | เข้าชม : 113,127 ครั้ง

 รายละเอียดของคณะ


คณะศิลปกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม  เป็นการเรียนเกี่ยวกับศิลปะ  และการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ  โดยศึกษาทฤษฎีต่างๆ ประวัติความเป็นมา  เทคนิคการออกแบบ  การวาดภาพ การปั้น  รวมถึงงานศิลปะต่าง ๆ  และสร้างผลงานออกมาให้มีความสวยงาม มีเรื่องราวและมีความน่าสนใจ  เพื่อเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะด้านต่าง ๆ 
 

 สาขาที่เปิดสอน


สาขาวิชาจิตรกรรม

สาขาวิชาประติมากรรม

สาขาวิชาภาพพิมพ์

สาขาวิชาศิลปไทย

สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์

สาขาวิชาสื่อผสม

สาขาวิชาทัศนศิลป์

สาขาวิชานฤมิตศิลป์

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

สาขาวิชานาฏยศิลป์

สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น

สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ

สาขาวิชาเซรามิกส์

สาขาวิชาการแสดงและกำกับการแสดง

สาขาวิชาการออกแบบเพื่อการแสดง

สาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
 

 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา


สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  มีความสนใจและทักษะทางด้านศิลปะเป็นพิเศษ  มีจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้ออกมาน่าสนใจ  ต้องเป็นคนที่ช่างสังเกต  ช่างคิดและมีไอเดียใหม่ ๆ ตลอดเวลา รวมทั้งต้องมีความอดทนในการทำงาน  ที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนและระยะเวลาที่นาน  
 

 แนวทางการประกอบอาชีพ แนวทางการเรียนต่อ


คนที่เรียนจบในสายนี้สามารถประกอบอาชีพศิลปิน  อาจารย์  นักออกแบบ  กราฟฟิก  นักสร้างสรรค์ในบริษัทเอกชนต่าง ๆ นักวิชาการช่างศิลป์  นักออกแบบสิ่งพิมพ์และกราฟฟิก  นักออกแบบโฆษณา  นักออกแบบตราสัญลักษณ์ และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร  นักออกแบบอนิเมชั่น  นักออกแบบเว็บไซต์  นักออกแบบบรรจุภัณฑ์  และเป็นพนักงานในหน่วยงานของรัฐและเอกชนต่าง ๆ ได้อีกด้วย
 

 สถาบันที่เปิดสอน


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะศิลปกรรมศาสตร์    
ภาควิชาทัศนศิลป์
ภาควิชานฤมิตศิลป์
ภาควิชาดุริยางคศิลป์ (ไทย)
ภาควิชาดุริยางคศิลป์ (วิชาเอกดุริยางคศิลป์ตะวันตก)
ภาควิชานาฏยศิลป์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการละคอน                    
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์                     
สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม    

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะศิลปกรรมศาสตร์    
ภาควิชาดุริยางคศาสตร์ไทย
ภาควิชาดุริยางคศาสตร์สากล
ภาควิชาทัศนศิลป์
ภาควิชาทัศนศิลปศึกษา
ภาควิชาศิลปะการแสดง
ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์
สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์
สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษา
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
สาขาวิชานาฎศิลป์
สาขาศิลปะการแสดง
สาขาศิลปศึกษา
สาขาศิลปะจินตทัศน์
ศูนย์ศิลปวิทยบริการ

มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะศิลปกรรมศาสตร์    
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาจิตรกรรม
สาขาวิชาเซรามิกส์
สาขาวิชาดนตรีและการแสดง
สาขาวิชานิเทศศิลป์
สาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศิลปกรรมศาสตร์    
ทัศนศิลป์
สาขาวิชาจิตรกรรม
สาขาวิชาประติมากรรม
สาขาวิชาภาพพิมพ์
สาขาวิชาเซรามิก
ดุริยางคศิลป์
สาขาวิชาดนตรีไทย
สาขาวิชาดนตรีสากล
สาขาวิชาดนตรีและการแสดงพื้นเมือง
ออกแบบนิเทศศิลป์
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาออกแบบกราฟิก
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาภาพยนตร์
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาภาพถ่าย
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาออกแบบนิทรรศการและบรรจุภัณฑ์
แขนงศิลปการแสดง
สาขานาฏศิลป์ไทย
สาขาการละคร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะศิลปกรรมศาสตร์    
วิชาเอกจิตรกรรม
วิชาเอกประติมากรรม
วิชาเอกศิลปะภาพพิมพ์
วิชาเอกศิลปะไทย
วิชาเอกศิลปะสื่อผสม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะศิลปกรรมศาสตร์    
ภาควิชาทัศนศิลป์
สาขาวิชาจิตรกรรม  
สาขาวิชาประติมากรรม   
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์    
สาขาวิชาศิลปะไทย   
ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์   
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์   
สาขาวิชาออกแบบภายใน    
สาขาวิชาเครื่องหนัง    
สาขาวิชาเครื่องปั้นดินเผา   
สาขาวิชาหัตถกรรม  
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ   
ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์
หลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีสากล  
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย    
สาขาวิชานาฏศิลป์สากล
สาขาวิชาดุริยางค์ไทย   
สาขาวิชาดุริยางค์สากล    
สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย    
สาขาวิชาคีตศิลป์สากล
            
มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล                       
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย                       
สาขาวิชาทัศนศิลป                       
สาขาวิชาศิลปะการแสดง                       
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ         

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (วิทยาเขตปัตตานี)
คณะศิลปกรรมศาสตร์    
สาขาวิชาทัศนศิลป์
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
สาขาวิชาศิลปะประยุกต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขตนครราชสีมา)
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
สาขาวิชาทัศนศิลป์
สาขาวิชาออกแบบเซรามิก
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
สาขาวิชานิเทศศิลป์
สาขาวิชาจิตรกรรม
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
สาขาวิชาศิลปะการละคร
สาขาวิชาดนตรี


บทความที่เกี่ยวข้อง

I AM : Product Designer นักออกแบบผลิตภัณฑ์


I AM : Fashion Designer นักออกแบบแฟชั่น


Alumni : กิมเล้ง นักออกแบบของเล่น


คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้