Log in | วันอังคารที่ 25 เม.ย. 2560 | 23:25 น.
หน้าหลัก > แนะแนว > สายศิลป์
ค้นหาข้อมูลแนะแนว :
 
 
สายศิลป์  
 
 

คณะรัฐศาสตร์ / คณะรัฐประศาสนศาสตร์

โพส : วันที่ 25 เม.ย. 2560 เวลา : 23:25 น.
โหวต : | เข้าชม : 143,486 ครั้ง

 รายละเอียดของคณะ


คณะรัฐศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เรียนเกี่ยวกับรัฐและสังคม  การเมืองการปกครอง เรียนรู้เรื่องแนวคิดและกระบวนการทางเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และสังคม รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  นักศึกษาที่จบด้านนี้จะมีความรู้ความสามารถทางรัฐศาสตร์  ทั้งทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ  รู้จักวิธีแสวงหาความรู้   วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆได้  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง  และสังคมโดยส่วนรวม  รวมทั้งยังเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
 

 สาขาที่เปิดสอน


สาขาวิชาการปกครอง
สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
สาขาวิชาบริหารงานยุติธรรม

 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา


จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า เป็นคนช่างสงสัย ติดตามข่าวสารบ้านเมืองและสังคม ให้ความสำคัญกับการศึกษาค้นคว้าและสร้างความรู้ด้วยตัวเอง  เป็นคนมีเหตุผล  มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ  และสนใจเรื่องราวของสังคม  และความเปลี่ยนแปลงต่างๆในสังคม
 

 แนวทางการประกอบอาชีพ แนวทางการเรียนต่อ


สามารถจประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน   โดยเฉพาะงานทางด้านบริหารจัดการข้อมูล  และวิจัย สามารถทำงานราชการในตำแหน่งงานที่ ก.พ.กำหนด  ทำงานด้านการทูต  งานด้านวิเทศสัมพันธ์  หรือกิจการต่างประเทศ งานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย  และการวางแผนในภาคราชการ  รัฐวิสาหกิจและเอกชน
 

 สถาบันที่เปิดสอน


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชาการปกครอง
สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะสังคมศาสตร์
ภาควิชารัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษา
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
 วิชาเอกการเมืองการปกครอง
 วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
 วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
คณะสังคมศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
สาขารัฐศาสตร์
สาขาการบริหารท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
วิทยาการจัดการ
สาขารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (วิทยาเขตปัตตานี)
คณะรัฐศาสตร์
สาขารัฐศาสตร์บัณฑิต
สาขาการปกครอง
สาขาการปกครองท้องถิ่น
สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สาขานโยบายสาธารณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับกองทัพบก

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ความร่วมมือ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

บทความที่เกี่ยวข้อง

เทคนิคพิชิต Admissions โดย จุ๊บ คะแนนอันดับ 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ


I AM : DIPLOMAT นักการทูต

คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้