Log in | วันอังคารที่ 25 เม.ย. 2560 | 23:29 น.
หน้าหลัก > แนะแนว > สายศิลป์
ค้นหาข้อมูลแนะแนว :
 
 
สายศิลป์  
 
 

คณะนิเทศศาสตร์ / คณะวารสารศาสตร์

โพส : วันที่ 25 เม.ย. 2560 เวลา : 23:29 น.
โหวต : | เข้าชม : 211,221 ครั้ง

 รายละเอียดของคณะ


คณะนิเทศศาสตร์และคณะวารสารศาสตร์  เป็นการเรียนเกี่ยวกับการสื่อสารและการผลิตสื่อ  ที่ให้ความสำคัญของการสื่อสารเป็นหลัก  เรียนรู้ว่าเราจะทำสื่อออกมายังไงให้คนรับสารเข้าใจ  และเข้าถึงเนื้อหาที่นำเสนอออกไปมากที่สุดผ่านสื่อมีเดียต่าง ๆ  รวมถึงวิธีการและการสร้างสรรค์ผลงานอย่างไรให้น่าสนใจ  ให้กระจายไปสู่วงกว้างและได้รับการตอบรับที่ดี  คือหน้าที่สำคัญที่คนทำงานสื่อสารมวลชน   และต้องอยู่ในความรับผิดชอบต่อสังคม  นำเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์  สอดแทรกเนื้อหาที่ให้ข้อคิดกับคนดู  แม้ว่าจะเป็นรายการหรือสื่อที่มีความบันเทิงก็ตาม  แต่ก็ต้องไม่ละเลยสาระดี ๆ ที่จะทำให้คนดูได้กลับไปจากการรับชมสื่อ  ผู้ที่สนใจจะเรียนด้านนี้  ต้องมีความรอบรู้  หมั่นศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ  สังเกตสิ่งรอบตัวอยู่เสมอ  เพื่อนำมาใช้ในการทำงาน  นอกจากนีั้จะได้รับประสบการณ์ที่เกี่ยวกับขั้นตอน  และวิธีในการผลิตสื่อออกมาในแต่ละรูปแบบ  ว่าจะนำเสนอยังไงด้วยวิธีไหน  และได้ใช้ความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานออกมาให้น่าสนใจ  เพื่อส่งต่อความสุข  ความรู้  และความบันเทิงให้กับผู้รับสาร
 

 สาขาที่เปิดสอน


สาขาวิชาบริหารการสื่อสาร
สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์
สาขาวิชาประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาโฆษณา
สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย
สาขาวิชาวารสารสนเทศ
สาขาวิชาวาทวิทยา
สาขาวิชาสื่อสารการแสดง
สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
 

 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา


จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีความสามารถในการใช้ภาษาติดต่อสื่อสาร  มีความรู้ด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  มีความสนใจทางด้านศิลปะการสื่อ  มีความคิดสร้างสรรค์  รักการอ่าน การเขียน มีความรู้กว้างขวางและสนในศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่และทันต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ  มีความรับผิดชอบ  ตรงต่อเวลาอยู่เสมอ กล้าแสดงออก  ช่างสังเกต  มีบุคลิกที่ดี  มีมนุษยสัมพันธ์ดี  ปรับตัวได้กับสถานการณ์ที่พร้อมเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  และต้องเป็นคนที่คล่องแคล่วในการทำงาน 
 

 แนวทางการประกอบอาชีพ แนวทางการเรียนต่อ


อาชีพที่เกี่ยวข้องกับคณะนิเทศศาสตร์และคณะวารสารศาสตร์  แน่นอนว่าต้องเกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อต่าง ๆ  เช่น  งานในสายบริหารธุรกิจ  การตลาด  เศรษฐศาสตร์  ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสื่อสารมวลชนทั้งหมด  รวมถึง  กราฟฟิกดีไซน์  นักข่าว บรรณาธิการนิตยสาร  บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ 
 คอลัมนิสต์  นักโฆษณาหรือครีเอฟโฆษณา  ผู้กำกับภาพยนตร์  นักเขียน นักแสดง  พิธีกร  ดีเจ  คนเขียนบท  เจ้าหน้าที่ตัดต่อ  ช่างภาพ   งานในสายการผลิตรายการโทรทัศน์  ผู้ประกาศข่าว ครีเอทีฟด้านต่างๆ  เป็นต้น   ซึ่งแต่ละอาชีพสามารถทำงานได้ทั้งในบริษัทเอกชนและหน่วยงานของรัฐบาล 
 

 สถาบันที่เปิดสอน


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะนิเทศศาสตร์    
ภาควิชาวารสารสนเทศ
ภาควิชาการสื่อสารมวลชน
ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง
ภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง
สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงผ่านสื่อ
วิชาเอกการผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาภาพยนตร์ และ ดิจิทัลมีเดีย
สาขาวิชาการถ่ายภาพ

มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
สารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีการพิมพ์
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนต์
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ

มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขานิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร
สาขาวิชาการแพร่ภาพและเสียงผ่านสื่อใหม่
สาขาวิชาการภาพยนต์และการสื่อสารการแสดง
สาขาวิชาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม
สาขาวิชาวารสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง
สาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์
สาขาวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

บทความที่เกี่ยวข้อง

เทคนิคพิชิต Admissions โดย ปราง คะแนนอับดับ 1 ของประเทศI AM : Editor บรรณาธิการ


I AM : Film Director ผู้กำกับภาพยนตร์


I AM : Creative ครีเอทีฟโฆษณา


I AM : PR นักประชาสัมพันธ์


I AM : Journalist นักข่าว

คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้