Log in | วันพุธที่ 8 ก.ค. 2558 | 2:46 น.
หน้าหลัก > แนะแนว > สายศิลป์
ค้นหาข้อมูลแนะแนว :
 
 
สายศิลป์  
 
 

คณะครุศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์

โพส : วันที่ 8 ก.ค. 2558 เวลา : 2:46 น.
โหวต : | เข้าชม : 322,247 ครั้ง

 รายละเอียดของคณะ

คณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์มุ่งเน้นในการศึกษาทางด้านการจัดการศึกษาและการศึกษาวิชาชีพครู มีจุดมุ่งหมายในการดำเนินการและแสวงหาวิธีการพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างสรรค์สังคมที่สันติสุขอย่างแท้จริง

 สาขาที่เปิดสอน

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาประถมศึกษา

สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์)

สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์)

สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน

สาขาวิชาธุรกิจศึกษา

สาขาวิชาศิลปศึกษา

สาขาวิชาดนตรีศึกษา

สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา

สาขาวิชาบริหารการศึกษา

สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่

สาขาวิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา

สาขาวิชาการอุดมศึกษา

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา

 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์และสายศิลป์ เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพ

 แนวทางการประกอบอาชีพ แนวทางการเรียนต่อ

บัณฑิตที่จบการศึกษาทางด้านครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์สามารถประกอบอาชีพทั้งในหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน เป็นครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษา โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นบุคลกรทางการศึกษาทำงานทางด้านการแนะแนว งานโสตทัศนศึกษา งานการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตลอดจนประกอบอาชีพตามความสนใจของตัวเอง นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อทางด้านปริญญาโทและปริญญาเอกได้

 สถาบันที่เปิดสอน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้