Log in | วันอังคารที่ 25 เม.ย. 2560 | 23:24 น.
หน้าหลัก > แนะแนว > สายวิทย์
ค้นหาข้อมูลแนะแนว :
 
 
สายวิทย์  
 
 

คณะอุตสาหกรรมการเกษตร

โพส : วันที่ 25 เม.ย. 2560 เวลา : 23:24 น.
โหวต : | เข้าชม : 70,191 ครั้ง

 รายละเอียดของคณะ


คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มีการเรียนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยมีการแบ่งสาขาออกไปอย่างหลากหลาย อาทิเช่น เทคโนโลยีการบรรจุ วิศวกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น ผู้ที่สนใจเรียนคณะนี้ ควรเป็นคนที่มีความรู้อย่างดีในสาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สถิติและภาษา และอีกสิ่งสำคัญคือ เป็นผู้ที่มีจิตสำนึกที่ดี ต่อสังคม คำนึงถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่หนึ่งเสมอ 

 สาขาที่เปิดสอน


สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิศวกรรมอาหาร

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
 

 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา


สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา มีความสนใจในด้านเทคโนโลยีการเกษตร มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม 

 แนวทางการประกอบอาชีพ แนวทางการเรียนต่อ


สำหรับแนวทางการประกอบอาชีพของผู้ที่จบคณะอุตสาหกรรมการเกษตร อาทิเช่น เป็นผู้ควบคุมการผลิต  ตรวจสอบคุณภาพการผลิต และการบรรจุหีบห่อตามโรงงานอุตสาหกรรมด้านอาหาร การหมัก อาหารสัตว์ เป็นต้น หรือสามารถไปประกอบอาชีพส่วนตัว ผลิตอาหารออกมาจำหน่าย หรือรับราชการ เป็นนักวิเคราะห์ วิจัย หรืออาจารย์ได้

 สถาบันที่เปิดสอน


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล

ม.ราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมัก
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร                    
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร                    
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร                    
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์                     
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ                    
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล                     

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช)
คณะอุตสาหกกรมเกษตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร                       
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ                       
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ                        
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ                    

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเกษตรและทรัพยากร

มหาวิทยาลยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ


คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้