Log in | วันอังคารที่ 25 เม.ย. 2560 | 23:27 น.
หน้าหลัก > แนะแนว > สายวิทย์
ค้นหาข้อมูลแนะแนว :
 
 
สายวิทย์  
 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

โพส : วันที่ 25 เม.ย. 2560 เวลา : 23:27 น.
โหวต : | เข้าชม : 190,499 ครั้ง

 รายละเอียดของคณะ


คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง สำหรับคณะนี้เรียนเกี่ยวกับ การบริการด้านสาธารณสุข โดยศึกษาทางด้านการป้องกันโรค การควบคุมโรค และการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไป ผู้ที่จบการศึกษาทางด้านนี้ จะมีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุข สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อพัฒนางานสาธารณสุข   ให้เกิดการป้องกัน สร้างเสริมสุขภาพ และความปลอดภัยแก่ประชาชนและสังคมได้ สิ่งสำคัญจะต้องเป็นผู้ที่รัก การดูแล และพัฒนาสุขภาพชีวิตของผู้อื่นให้ได้ดีขึ้น และใฝ่หาความรู้เพื่อการพัฒนาเสมอ
 

 สาขาที่เปิดสอน


สาขาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

สาขาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล

สาขาการบริหารโรงพยาบาล

สาขาสุขศึกษา

สาขาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร

สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สาขาอนามัยชุมชน

สาขาสร้างเสริมสุขภาพ
 

 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา


จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ 
เป็นคนที่มีความเสียสละต่อผู้อื่น ชอบการดูแล รักษาช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตใจดี
 

 แนวทางการประกอบอาชีพ แนวทางการเรียนต่อ


การประกอบอาชีพสำหรับผู้ที่จบคณะนี้ ก็สามารถปฏิบัติได้หลากหลายเช่นกัน ทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน เช่น เป็นนักวิชาการทางด้านสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสุขาภิบาล นักวิชาการสาธารณสุข การควบคุมโรคต่างๆ นักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นักวิชาการสุขศึกษา นอกจากนี้ ยังสามารถปฏิบัติงาน ในลักษณะเดียวกันนี้ในบริษัทเอกชนต่างๆ เช่น นัก วิชาการสิ่งแวดล้อม นักสุขาภิบาล หรือปฏิบัติงานในศูนย์ค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์ เป็นอาจารย์ หรือครูสอนในสถาบันการ   ศึกษาต่างๆ และยังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งในและต่างประเทศได้อีกด้วย
 

 สถาบันที่เปิดสอน


มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสาธารณสุขศาสตร์
ภาควิชาชีวสถิติ ประชากรศาสตร์
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
ภาควิชาระบาดวิทยา
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
ภาควิชาสุขศึกษา
ภาควิชาโภชนวิทยา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
สาขาเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชากายภาพบำบัด

คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้