Log in | วันอังคารที่ 25 เม.ย. 2560 | 23:26 น.
หน้าหลัก > แนะแนว > สายวิทย์
ค้นหาข้อมูลแนะแนว :
 
 
สายวิทย์  
 
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์

โพส : วันที่ 25 เม.ย. 2560 เวลา : 23:26 น.
โหวต : | เข้าชม : 71,597 ครั้ง

 รายละเอียดของคณะ


คณะสัตวแพทยศาสตร์ แน่นอนว่าการเรียนในคณะนี้ ก็ต้องไม่พ้นเรื่องของ การศึกษาในเรื่องทักษะ และความรู้ ในการดูแลสุขภาพสัตว์ การบำบัดรักษาโรคสัตว์ การป้องกันโรคสัตว์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ ผู้ที่จบด้านนี้ ก็จะมีความรู้ความชำนาญ และความสามารถในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ สามารถวิเคราะห์ ชันสูตร วินิจฉัย ตลอดจนบำบัด รักษาและป้องกันโรคสัตว์ต่างๆได้ นอกจากนี้จะต้องรู้วิธีการเพิ่มผลผลิตปศุสัตว์ การขยายพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงและบำรุงพันธุ์สัตว์ ส่วนในด้านสาธารณสุข จะต้องควบคุมโรคสัตว์ที่อาจจะติดต่อถึงมนุษย์ได้ รวมทั้งสุขศาสตร์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ด้วย สิ่งสำคัญที่ผู้สนใจเรียนคณะนี้ ที่ขาดไม่ได้ก็คือ ควรเป็นผู้ที่มีจิตใจรักสัตว์ มีความเมตตา รวมถึงพร้อมให้บริการด้วยความรัก และเต็มใจ 
 

 สาขาที่เปิดสอน


กายวิภาคศาสตร์

จุลชีววิทยา

สรีรวิทยา

เภสัชวิทยา

พยาธิวิทยา

ปรสิตวิทยา

เวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง

เวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า

เวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์

สัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์

สัตวบาล

สูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์

ศัลยศาสตร์

อายุรศาสตร์
 

 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา


สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และ/หรือเป็นไปตามระเบียบการสมัครสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เป็นคนรักสัตว์ มีความเมตตา ชอบช่วยเหลือ มีจิตใจที่คำนึงถึงสังคม
 

 แนวทางการประกอบอาชีพ แนวทางการเรียนต่อ


แนวทางการประกอบอาชีพ คณะสัตวแพทยศาสตร์สามารถประกอบอาชีพได้ ทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน เช่น หน่วยงานของรัฐ คือ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนธุรกิจเอกชน เช่น สามารถประกอบอาชีพในธุรกิจอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ การผลิตอาหารสัตว์ และธุรกิจฟาร์มสัตว์ต่างๆ หรือ อาจจะเปิดคลินิกรักษาสัตว์ส่วนตัวก็ได้ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยและพัฒนาทั้งในภาครัฐและเอกชนที่สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตสามารถเข้าไปมีบทบาทอีกมากในอนาคตด้วย
 

 สถาบันที่เปิดสอน


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะสัตวแพทยศาสตร์    
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ภาควิชาพยาธิวิทยา
ภาควิชาเภสัชวิทยา
ภาควิชาศัลยศาสตร์
ภาควิชาสรีรวิทยา
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข
ภาควิชาสัตวบาล
ภาควิชาสูติศาสตร์ฯ
ภาควิชาอายุรศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสัตวแพทยศาสตร์    
สาขาวิชา สัตว์เลี้ยง
สาขาวิชา โรคและการจัดการสุขภาพปศุสัตว์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะสัตวแพทยศาสตร์    
สาขาสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์     
สาขาสัตวแพทย์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
คณะสัตวแพทยศาสตร์
สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
สาขาวิชาปรสิตวิทยา
สาขาวิชาพยาธิวิทยา
สาขาวิชาเภสัชวิทยา
สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง
สาขาวิชาสรีรวิทยา
สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์
สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
คณะสัตวแพทยศาสตร์
สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์
สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า
สาขาวิชาเวชศาสตร์คลีนิกสัตว์เลี้ยง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาสาขาสัตวศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะสัตวแพทยศาสตร์
ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค                    
ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า                    
ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข                    

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช)
คณะสัตวแพทยศาสตร์
สาขาวิชาเวชศาสตร์ประชากรและการป้องกันโรคสัตว์                       
สาขาเวชศาสตร์คลินิกทางสัตวแพทย์                       
สาขาพยาธิชีวิวิทยาทางสัตวแพทย์                       
สาขาชีวเวชศาสตร์ทางสัตวแพทย์                    

บทความที่เกี่ยงข้อง

I AM : Veterinarian สัตวแพทย์


อาชีพนอกกระแส : สัตวแพทย์ม้า


Alumni : บีม AF10 สัตวแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้