Log in | วันพฤหัสบดีที่ 30 มี.ค. 2560 | 7:46 น.
หน้าหลัก > แนะแนว > สายวิทย์
ค้นหาข้อมูลแนะแนว :
 
 
สายวิทย์  
 
 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

โพส : วันที่ 30 มี.ค. 2560 เวลา : 7:46 น.
โหวต : | เข้าชม : 227,655 ครั้ง

 รายละเอียดของคณะ


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลายคนอาจเข้าใจว่าเรียนเกี่ยวกับเรื่องวาดภาพ สิ่งสวยงามเท่านั้น จริงแล้วคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นั้น เป็นการเรียนที่เชื่อมโยงเนื้อหาระหว่างด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  และการออกแบบเข้าด้วยกัน
เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรม ที่มีความทันสมัยสอดคล้องกับสังคมยุคใหม่ ผ่านขั้นตอนการคิดและวิธีการต่างๆ จนออกมาเป็นผลงานจริง สำหรับผู้ที่สนใจเรียนด้านนี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การใช้ความรู้และทักษะทางศิลปะมาใช้ในการออกแบบงานสถาปัตยกรรม  หรือที่อยู่อาศัยต่างๆ เช่น  บ้าน  คอนโด  อาคารสำนักงาน  ห้างสรรพสินค้า โรงแรม หรือศูนย์กลางการสื่อสารมากมายที่เราล้วนคุ้นเคยในชีวิตประจำวัน  โดยเริ่มตั้งแต่คิดค้นสร้างสรรค์รูปแบบผลงาน ตลอดจนขั้นตอนการสร้างและลงมือทำให้ออกมาเป็นผลงานจริง  และต้องทำงานควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมเสมอ เพื่อให้งานที่ทำออกมาสร้างประโยชน์ต่อผู้คนและการอยู่อาศัยมากที่สุด
 

 สาขาที่เปิดสอน


สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
สาขาวิชาวางแผนภาคและเมือง
สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาเคหการ
สาชาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สาขาสถาปัตยกรรมไทย
สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์

 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา


จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  มีทักษะด้านศิลปะและการออกแบบ มีความคิดสร้างสรรค์  มีไอเดียและจินตนาการในเรื่องต่าง ๆ  ต้องเป็นคนที่เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา  ช่างสังเกตกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว และรู้จักคิดต่อยอดให้เกิดผลงานใหม่ ๆ ได้  รวมถึงต้องเป็นคนที่รู้จักระบบและการวางแผนที่ดี  เพราะการทำงานด้านนี้นอกจากความสร้างสรรค์แล้ว  สิ่งสำคัญอีกด้านคือการวางแผนงานที่ดี  ต้องเป็นคนมีความรับผิดชอบและอดทนสูง  มีใจรักในการทำงานที่ต้องแลกมาพร้อมความเหนื่อยในการทำงานที่ไม่สามารถจำกัดเวลาได้ และสิ่งสำคัญคือต้องมีความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพื่อนำมาซึ่งการพัฒนาความเจริญของบุคคลและสังคมต่อไป

 แนวทางการประกอบอาชีพ แนวทางการเรียนต่อ


การประกอบอาชีพผู้ที่เรียน
จบด้านนี้ สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายมาก โดยใช้ความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการเรียนรู้และฝึกฝนมาทั้งหมด  ทั้งการออกแบบและการวางแผนงานต่างๆ  เช่นอาชีพ  สถาปนิก  อินทีเรียดีไซน์  นักออกแบบสวน  ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง การอุตสาหการ การโฆษณา งานนิตยสารด้านสถาปัตยกรรม อาจารย์  รับราชการหรือทำงานบริษัทเอกชนได้ งานอนุรักษ์ด้านต่างๆ เช่น การอนุรักษ์ธรรมชาติ โบราณสถาน สถาปัตยกรรม รวมถึงงานอื่นๆ ที่สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปประกอบได้  

 สถาบันที่เปิดสอน


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    
ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย
ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการออกแบบเลขนิเทศ
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
สาขาวิชาการออกแบบสิ่งทอ
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา
สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง
สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง
สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม
ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน
ภาควิชาเคหการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ    
สาขาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ
สาขาวิชานิเทศศิลป์
สาขาวิชาภาพยนตร์ และ ดิจิทัลมีเดีย
สาขาวิชาการถ่ายภาพ
สาขาวิชาจิตรกรรม
สาขาวิชาประติมากรรม
สาขาวิชาภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์    
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.)
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    
สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
สาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์    
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
สาขาวิชานฤมิตศิลป์
สาขาวิชาการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    
สาขาสถาปัตยกรรม
สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ    
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง
สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์    
หลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
สาขาการจัดการผังเมือง
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาออกแบบสื่อสาร วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์
สาขาออกแบบสื่อสาร วิชาเอกมัลติมีเดีย
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาออกแบบอุตสาหกรรม
สาขาออกแบบสิ่งทอ
สาขาออกแบบเครื่องเรือน
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีเซรามิก
สาขาเทคโนโลยีเครื่องประดับ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์
สาขาออกแบบบรรจุภัณฑ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม                    
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์                     
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน                    
สาขาวิชาการผังเมือง                    
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม    

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก
สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์
สาขาวิชาออกแบบภายใน
สาขาวิชาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรสถาปัตยกรรม 5 ปี
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม 5 ปี
หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 4 ปี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม                

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สาขาสถาปัตยกรรม                       
สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม                    

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                       
สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์                       
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม                    

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาสถาปัตยกรรมและผังเมือง                          
สาขาศิลปกรรมและออกแบบ                    


บทความที่เกี่ยวข้อง

I AM : Architect สถาปนิก


Alumni : เหนือ เข็มทิศ สถาปัตยกรรมไทย ศิลปากร


Alumni : บอย LOMOSONIC สถาปัตยกรรมภายใน (อินเตอร์) บางมด

คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้