Log in | วันพฤหัสบดีที่ 2 ก.ค. 2558 | 12:25 น.
หน้าหลัก > แนะแนว > สายวิทย์
ค้นหาข้อมูลแนะแนว :
 
 
สายวิทย์  
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

โพส : วันที่ 2 ก.ค. 2558 เวลา : 12:25 น.
โหวต : | เข้าชม : 84,426 ครั้ง

 รายละเอียดของคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นสาขาความรู้และวิชาชีพเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อ การใช้ประโยชน์จากกฎทางธรรมชาติและทรัพยากรทางกายภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อช่วยในการออกแบบและประยุกต์ใช้ วัสดุโครงสร้างเครื่องจักรเครื่องมือระบบ และ กระบวนการ เพื่อการตอบสนองต่อจุดประสงค์ที่ต้องการได้อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้

 สาขาที่เปิดสอน

วิศวกรรมนาโน 

วิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์

วิศวกรรมอากาศยาน

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมยานยนต์

วิศวกรรมเรือ

วิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมทรัพยากรธรณี

วิศวกรรมปิโตรเลียม

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

วิศวกรรมสำรวจ

วิศวกรรมโลหการและวัสดุ

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมพอลิเมอร์

วิศวกรรมอาหาร

วิศวกรรมเซรามิก

วิศวกรรมแมคาทรอนิกส์

วิศวกรรมระบบควบคุม

วิศวกรรมนอกฝั่งทะเล

วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

วิศวกรรมชีวการแพทย์

วิศวกรรมโทรคมนาคม

 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ มีความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี มีไหวพริบปฏิภาณดี ชอบการคิดคำนวณต่างๆ มีทักษะทางด้านช่าง มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

 แนวทางการประกอบอาชีพ แนวทางการเรียนต่อ

บัณฑิตที่จบการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์สามารถทำงานในหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม สำนักงานการพลังงานแห่งชาติ กรมชลประทาน กรมโยธาธิการ หรือทำงานในรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค องค์การโทรศัพท์ การสื่อสารแห่งประเทศไทย การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โรงงานยาสูบ หรือทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานภาคเอกชน ทั้งยังศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศได้ด้วย

 สถาบันที่เปิดสอน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( SIIT TU )

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยบูรพา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสยาม

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องในคลังความรู้
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 2 Add to list
โพส : 2 ก.ค. 2558
เข้าชม : 0 ครั้ง
โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ความรู้พื้นฐานฟิสิกส์ เรื่อง กลศาสตร์ ตอนที่ 1 Add to list
โพส : 2 ก.ค. 2558
เข้าชม : 0 ครั้ง
โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
เครื่องกล คาน พื้นเอียง สกรู ลิ่ม ล้อและเพลา รอก ตอนที่ 2 Add to list
โพส : 2 ก.ค. 2558
เข้าชม : 0 ครั้ง
โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้