Log in | วันอังคารที่ 25 เม.ย. 2560 | 23:28 น.
หน้าหลัก > แนะแนว > สายวิทย์
ค้นหาข้อมูลแนะแนว :
 
 
สายวิทย์  
 
 

คณะวิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี

โพส : วันที่ 25 เม.ย. 2560 เวลา : 23:28 น.
โหวต : | เข้าชม : 129,240 ครั้ง

 รายละเอียดของคณะ


คณะวิทยาศาสตร์  จะเน้นศึกษาความรู้ที่เกี่ยวกับธรรมชาติ โดยศึกษาด้วยการสังเกต และค้นคว้าจากธรรมชาติรอบๆตัว จากองค์ประกอบที่เล็กที่สุด ไปจนถึงใหญ่ที่สุด ในแง่ที่ว่าสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติรอบตัวเรานั้น มีความเป็นมาอย่างไร สัมพันธ์กันหรือไม่ ลำดับการพัฒนาเป็นอย่างไร  มีระเบียบแบบแผนและหลักเกณฑ์หรือไม่  ฉะนั้นการเรียนในคณะวิทยาศาสตร์สิ่งสำคัญ คือ อาศัยรากฐานของการสังเกต การตั้งสมมติฐาน พยายามสังเกตและวัดปริมาณเป็นตัวเลขออกมา เพื่อความแม่นยำ โดยอาศัยหลักทางคณิตศาสตร์ ดังนั้นส่วนสำคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์ คือ การเรียนเกี่ยวกับเทคนิคในการสังเกตและการทดลอง ผนวกกับการประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ประกอบกันไปด้วย ผู้ที่สนใจเรียนคณะนี้ ควรเป็นคนที่มีบุคลิกที่ชอบการสังเกต มีความสุขกับการได้คิด ได้ทดลอง และสิ่งสำคัญคือ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้อง เพื่อพัฒนาให้สังคมต่อไป
 

 สาขาที่เปิดสอน


สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
สาขาวิชาชีวเคมี
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์
 

 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา


จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ มีความสนใจในด้านการศึกษา ค้นคว้า การทดลอง มีบุคลิกภาพเป็นคนช่างสังเกต ชอบการเรียนรู้ แสวงหาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ

 แนวทางการประกอบอาชีพ แนวทางการเรียนต่อ


ผู้ที่จบทางด้านวิทยาศาสตร์สามารถประกอบอาชีพ เข้ารับราชการ เช่น เป็นอาจารย์สอนวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นนักวิจัย หรือนักวิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษา กระทรวงต่าง ๆ  สามารถประกอบอาชีพในธุรกิจเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม โดยทำหน้าที่เป็นนักเคมี นักวิเคราะห์ระบบ นักวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และยังสามารถศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

 สถาบันที่เปิดสอน


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    
คณะวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 สาขาวิชาชีววิทยา
 สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
 สาขาวิชาชีวเคมี
 สาขาวิชาจุลชีววิทยา
กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
 สาขาวิชาเคมี
 สาขาวิชาฟิสิกส์
กลุ่มเทคโนโลยี
 สาขาวิชาเคมีเทคนิค
 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ภาพถ่าย
 สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร
 สาขาวิชาสหสาขา
หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตรปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร (นานาชาติ)
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหโมเลกุล
หลักสูตรมาตรวิทยา
หลักสูตรเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาชีวสารสนเทศศาสตร์และชีววิทยาเชิงคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิทยาศาสตร์    
ภาควิชาคณิตศาสตร์
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
ภาควิชาเคมี
ภาควิชาชีววิทยา
ภาควิชาฟิสิกส์
ภาควิชาวาริชศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ภาควิชาจุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์    
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิทยาศาสตร์    
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาสถิติ

มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิทยาศาสตร์    
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
สาขาวิชาชีวเคมี
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
สาขาวิชาวาริชศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาเขตจันทบุรี)
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์    
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน

มหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาเขตสระแก้ว)
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์    
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์    
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์    
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
สาขาวิชาชีวเคมี
สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบำบัด

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ    
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
 สาขาวิชากายภาพบำบัด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิทยาศาสตร์    
ภาควิชาคณิตศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ภาควิชาชีววิทยา
ภาควิชาชีวเคมี
ภาควิชาฟิสิกส์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ภาควิชาสถิติ
ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์    
สาขาวิชาการประมง
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วิทยาเขตหนองคาย)    
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการประมง
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะวิทยาศาสตร์    
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
สาขาพลังงาน
สาขาอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถิติ
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาชีววิทยา  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาสถิติประยุกต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร    
สาขาเกษตรกลวิธาน
สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาบริหารธุรกิจเกษตร
สาขาประมง
สาขาพืชศาสตร์
สาขาสัตวศาสตร์
สาขาธุรกิจงานประดิษฐ์
สาขาธุรกิจอาหาร
สาขาคณิตศาสตร์
สาขาชีววิทยา
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาสถิติ
สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ                    
สาขาวิชาคณิตศาสตร์                    
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์                     
สาขาวิชาสถิติ                     
ภาควิชาฟิสิกส์                    
ภาควิชาเคมี                     
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์                    

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี                     
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม                    
สาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี                    
สาขาวิชาชีววิทยา                    
สาขาวิชาจุลชีววิทยา                    
สาขาวิชาสัตววิทยา                    
สาขาวิชาฟิสิกส์                    
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์                     
สาขาวิชาธรณีวิทยา                    
สาขาอัญมณีวิทยา                    
สาขาวิชาคณิตศาสตร์                    
สาขาวิชาสถิติ                    
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์                    

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาจุลชีววิทยา                    
สาขาวิชาเคมี                     
สาขาวิชาฟิสิกส์                       
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์                       
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                       
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                       
สาขาวิชาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม                       
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง                    

มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตพัทลุง)
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                       
สาขาวิชาจุลชีววิทยา                       
สาขาวิชาคณิตศาสตร์                       
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์                       
สาขาวิชาการเคมีอุตสาหกรรม                       
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                       
สาขาวิชาฟิสิกส์                       
สาขาวิชาเคมี                       
สาขาวิชาชีววิทยา                       
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน                       
สาขาวิชาการวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                
สาขาวิชาสถิติ        

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์                       
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                       
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม                       
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ                       
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์         
            
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาศาสตร์                       
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                       
สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์                       
สาขาศึกษาทั่วไป                       
สาขาแพทย์แผนไทย                       
สาขาเทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์                       

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ                       
สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม                       
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์                       
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย                       
เทคโนโลยีเคมี                       
วิทยาการคอมพิวเตอร์                       
คณิตศาสตร์                       
ฟิสิกส์                    

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์                       
สาขาวิชาคณิตศาสตร์                    
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์                     
สาขาวิชาเคมี                     
สาขาวิชาชีววิทยา                    
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร                     
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพและสุขศึกษา                    
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                    
สาขาวิชาฟิสิกส์                    
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์                    
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร                    
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                    
สาขาวิชาสัตวศาสตร์                    
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง                       

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์                       
สาขาวิชาเคมี                       
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (ปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม)                       
สาขาวิชาจุลชีววิทยา                       
สาขาวิชาชีววิทยา                       
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์                       
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์                       
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์                       
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์                       
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์                       
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                       
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                       
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์                       
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร                       
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                       
สาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย                       
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                       
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                       
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต                       
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์                       
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์                        
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี                       
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม                 
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย         

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์                        
สาขาวิชาสถิติประยุกต์                        
สาขาวิชาเคมี                        
สาขาวิชาชีววิทยา                        
สาขาวิชาฟิสิกส์                        
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์                        
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา                        
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย                        
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดด้อม                        
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ                        
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์                        
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                        
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี                        
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา                        
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                        
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์                        
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย                    
            
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
สาขาวิชาชีวเคมี
สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
สาขาวิชาพันธุศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาสัตววิทยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
สาขาวิชาอุปกรณ์การแพทย์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิชาวัสดุศาสตร์
หลักสูตรวิชาเทคโนลียีชีวภาพ
หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิชาเคมี
หลักสูตรวิชาพันธุศาสตร์
หลักสูตรวิชาสถิติ
หลักสูตรวิชาเทคโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะวิทยาศาสตร์     
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
สาขาชีววิทยาประยุกต์
สาขาฟิสิกส์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
สาขาวิชาวิชาเคมี
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
สาขาวิชาชีวเคมี
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาเภสัชวิทยา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
สาขาวิชาสรีรวิทยา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาชาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขตนครราชสีมา)
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

สาขาวิชามนุษยศาสตร์
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาคหกรรม
สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและบริการ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสารสนเทศ
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาเทคโนยีชีวภาพ
สาขาวิชาเทคโนยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทย์ฯและเทคโนโลยีอาหาร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาสถิติประยุกต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง
สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

บทความที่เกี่ยวข้อง

เคล็ดลับความสำเร็จ ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ นักวิทยาศาสตร์


Alumni : ปลา ปาริฉัตร แนะนำสาขาเคมีอุตสาหกรรม ลาดกระบังฯ


คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้