Log in | วันอังคารที่ 25 เม.ย. 2560 | 23:24 น.
หน้าหลัก > แนะแนว > สายวิทย์
ค้นหาข้อมูลแนะแนว :
 
 
สายวิทย์  
 
 

คณะเภสัชศาสตร์

โพส : วันที่ 25 เม.ย. 2560 เวลา : 23:24 น.
โหวต : | เข้าชม : 191,178 ครั้ง

 รายละเอียดของคณะ


คณะเภสัชศาสตร์ เรื่องที่จะได้เรียนกันก็จะเกี่ยวกับเรื่องยาบำบัด บรรเทา หรือป้องกันโรคโดยเฉพาะ ซึ่งจะศึกษาตั้งแต่วัตถุดิบที่จะนำมาผลิตยา การปรุงยา การเก็บรักษา ตลอดจนกระบวนการกระจายยา โดยศึกษาตั้งแต่แหล่งของยา โครงสร้างทางเคมีของยา การผลิตเป็นรูปแบบยาเตรียมต่างๆ การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพยาและเภสัชภัณฑ์ รวมไปถึงการวิจัยและการพัฒนายาและเภสัชภัณฑ์ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ การใช้ยาทางคลินิกในโรคของระบบต่างๆ อาการไม่พึงประสงค์ของยา การติดตามผลของยา การประเมินการใช้ยา ไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องยาและกฎหมายเกี่ยวกับยา และยังครอบคลุมไปถึงเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สารเสพติด สารพิษ และวัตถุหรือสารออกฤทธิ์ประเภทต่างๆ  จะเห็นว่าเรียนทุกขบวนการที่เกี่ยวกับเรื่องยา สำหรับผู้ที่สนใจเรียนคณะนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีจิตอาสา สามารถคิด วิเคราะห์ และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตผลงานวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ที่มีคุณภาพ และเกิดความร่วมมือกันได้อย่างเต็มที่

 สาขาที่เปิดสอน


สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
สาขาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์
สาขาสารสนเทศศาสตร์ทางเภสัชกรรมและสุขภาพ

 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา


จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติหน้าที่เภสัชกร มีสุขภาพจิตดี และมีความสนใจในวิชาชีพเภสัชกร

 แนวทางการประกอบอาชีพ แนวทางการเรียนต่อ


อาชีพสำหรับผู้ที่จบด้านเภสัชศาสตร์ เป็นเภสัชกรประจำหน่วยงานราชการหรือเอกชนได้ทุกแห่ง เป็นเภสัชกรหรือผู้ควบคุมคุณภาพของยาในโรงงานเภสัชกรรม เป็นผู้ควบคุมมาตรฐานอาหารและยาบริสุทธิ์ เป็นนักวิเคราะห์วิจัยในสถาบัน กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ เป็นเภสัชกรชุมชนในร้านจำหน่ายยาทั่วไป เป็นผู้บริหารการจำหน่ายยา นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกทั้งในและต่างประเทศได้อีกด้วย
 

 สถาบันที่เปิดสอน


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์                

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเภสัชศาสตร์            

มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะเภสัชศาสตร์
สาขาบริบาลเภสัชกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะเภสัชศาสตร์
สาขาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์
สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม
สาขาสารสนเทศศาสตร์ทางเภสัชกรรมและสุขภาพ

มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะเภสัชศาสตร์
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะเภสัชศาสตร์
วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะเภสัชชศาสตร์
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม

มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยสยาม
คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยพายัพ
คณะเภสัชศาสตร์

บทความที่เกี่ยวข้อง

I AM : Pharmacist เภสัชกร

คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้