Log in | วันอังคารที่ 25 เม.ย. 2560 | 23:23 น.
หน้าหลัก > แนะแนว > สายวิทย์
ค้นหาข้อมูลแนะแนว :
 
 
สายวิทย์  
 
 

คณะแพทยศาสตร์

โพส : วันที่ 25 เม.ย. 2560 เวลา : 23:23 น.
โหวต : | เข้าชม : 195,268 ครั้ง

 รายละเอียดของคณะ


คณะแพทยศาสตร์ เป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่าคณะนี้เป็นวิชาชีพ ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการ ตรวจวินัจฉัยโรค การบำบัดโรค การป้องกันโรค การเยี่ยวยารักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ เป็นแขนงอาชีพที่ต้องใช้ทักษะ และความรู้อย่างสูง ผู้ที่จบคณะแพทยศาสตร์แน่นอนว่าจะมีความสามารถ ในการปฏิบัติงานทางการแพทย์ และสาธารณสุข และยังสามารถป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี การศึกษาทางด้านแพทยศาสตร์ มีการศึกษาเฉพาะทางอีกหลากหลายสาขา และแต่ละสาขาก็ยังแบ่งย่อยออกไปอีกมากมาย หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร 6 ปี ดังนั้นผู้ที่สนใจเรียนคณะนี้ สิ่งสำคัยที่ขาดไม่ได้คือ ต้องมีจิตใจที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เห็นคุณค่าของมนุษย์เท่าเทียมกันทุกคน และมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม
 

 สาขาที่เปิดสอน


ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ภาควิชาจักษุวิทยา
ภาควิชาชีวเคมี
ภาควิชานิติเวชศาสตร์
ภาควิชาปรสิตวิทยา
ภาควิชาพยาธิวิทยา
ภาควิชาเภสัชวิทยา
ภาควิชารังสีวิทยา
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ภาควิชาศัลยศาสตร์
ภาควิชาสรีรวิทยา
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
ภาควิชาอายุรศาสตร์

 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา


สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติตามระเบียบการสอบคัดเลือกของทบวงมหาวิทยาลัยหรือตามระเบียบของโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย หรือตามระเบียบของโครงการพิเศษที่คณะฯ ดำเนินการสอบคัดเลือกเองและต้องมีคุณสมบัติที่จะสามารถเข้ารับราชการได้ หลังจากจบการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ทั้งนี้หากไม่รับราชการหรือไม่ทำงานตามที่กำหนดจะต้องชดใช้เงินแก่มหาวิทยาลัย และมีใจรักและชอบที่จะให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนมนุษย์ อย่างเท่าเทียมกันทุกคน
 

 แนวทางการประกอบอาชีพ แนวทางการเรียนต่อ


การศึกษาในคณะแพทยศาสตร์นั้นมีค่าใช้จ่ายในอัตราที่สูงมากผู้เรียนส่วนใหญ่มักเป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนดังนั้นเมื่อเรียนจบจึงจำเป็นต้องปฏิบัติงานตามสัญญาของทางราชการเป็นเวลา 3 ปี เพื่อชดใช้ทุน (ยกเว้นผู้เข้าศึกษาในสถาบันของเอกชน) หลังจากปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ทุนแล้วแพทย์ที่มีความต้องการศึกษาต่อก็สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือศึกษาทางการแพทย์เฉพาะทางได้
 

 สถาบันที่เปิดสอน


มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์พระบรมราชชนก
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บทความที่เกี่ยวข้อง

Alumni : หมอก้อง สรวิชญ์ หมอทหารแห่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า


พญ.ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล หมอช่างเขียน


อาวุธคู่อาชีพ : แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน


I AM : INTERNISTS อายุรแพทย์

คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้