Log in | วันอังคารที่ 25 เม.ย. 2560 | 23:28 น.
หน้าหลัก > แนะแนว > สายวิทย์
ค้นหาข้อมูลแนะแนว :
 
 
สายวิทย์  
 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์

โพส : วันที่ 25 เม.ย. 2560 เวลา : 23:28 น.
โหวต : | เข้าชม : 343,073 ครั้ง

 รายละเอียดของคณะ


คณะทันตแพทยศาสตร์ สิ่งที่ผู้เรียนจะได้ศึกษาคงไม่พ้นเรื่องของฟัน ช่องปาก และอวัยวะต่างๆ ในช่องปากแน่นอน โดย หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ใช้ระยะเวลาในการเรียน 6 ปี สำหรับผู้ที่สนใจจะเรียนด้านนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ชอบการรักษา ดูแล และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้อื่น รวมไปถึงเป็นผู้ที่มีจิตใจพร้อมที่จะรับใช้สังคมประเทศชาติอย่างเต็มที่ มีความเป็นผู้นำ มีวินัย ชอบการเรียนรู้และมีความสุขกับการได้เรียนรู้ คิดเป็น วิเคราะห์เป็น แก้ปัญหาได้ และสิ่งสำคัญที่สุดคือ มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพทันตแพทยของตนเอง ส่วนผู้ที่เรียนจบทางด้านนี้แล้วก็จะมีความรู้ ความสามารถ ในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก การตรวจ วินิจฉัย การวางแผนการรักษา เวชบำบัดหรือการผ่าตัดรักษาโรคและภยันตรายของช่องปากกระดูกขากรรไกรและ อวัยวะที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการฟื้นฟูสภาพของอวัยวะในช่องปากและอวัยวะข้างเคียง  ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

 สาขาที่เปิดสอน


สาขาวิชาทันตกรรมบดเคี้ยว
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ
สาขาวิชาปริทันตวิทยา
สาขาวิชารังสีวิทยาช่องปากและใบหน้า
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์
สาขาวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา


ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย์-คณิต และมีคุณสมบัติที่จะเข้ารับราชการได้ โดยก่อนเข้าศึกษาจะต้องทำสัญญาเมื่อจบการศึกษาแล้วจะต้องทำงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน นอกจากนี้จะต้องเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค หรือความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ชอบการดูแล รักษา พัฒนาสุขภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้อื่นอย่างเต็มใจ เป็นผู้เสียสละและมีความมั่นใจในความสามารถตนเองพอสมควร
 

 แนวทางการประกอบอาชีพ แนวทางการเรียนต่อ


แนวทางการประกอบอาชีพ สามารถทำได้หลากหลายอาชีพมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สอน และวิจัยทางด้านทันตแพทยศาสตร์ หรือประกอบอาชีพอิสระเปิดคลินิกทันตแพทยส่วนตัว หรือโรงพยาบาลเอกชน หรือเป็นทันตแพทย์ในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย รัฐวิสาหกิจ สภากาชาดไทย เป็นต้น

 สถาบันที่เปิดสอน


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะทันตแพทยศาสตร์
  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
  ภาควิชาจุลชีววิทยา
  ภาควิชาชีวเคมี
  ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
  ภาควิชาทันตกรรมชุมชน
  ภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว
  ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
  ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก
  ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ
  ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา
  ภาควิชาปริทันตวิทยา
  ภาควิชาเภสัชวิทยา
  ภาควิชารังสีวิทยา
  ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก
  ภาควิชาศัลยศาสตร์
  ภาควิชาสรีรวิทยา
  หลักสูตรทันตกรรมเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะทันตแพทยศาสตร์   
  ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป
  ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน
  ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์
  ภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์
  ภาควิชาโอษฐวิทยา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะทันตแพทยศาสตร์   
  ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก
  ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
  ภาควิชาทันตกรรมชุมชน
  ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ
  ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
  ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก
  ภาควิชาปริทันตวิทยา
  ภาควิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก
  ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร

มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะทันตแพทยศาสตร์
  ชีววิทยาช่องปาก
  ทันตกรรมบูรณะ
  ทันตกรรมป้องกัน
  ทันตกรรมวินิจฉัย
  ศัลยกรรมช่องปาก

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะทันตแพทยศาสตร์   

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
คณะทันตแพทยศาสตร์

บทความที่เกี่ยวข้อง

Alumni : โบว์ Apple Girls Band ทันตแพทย์ ม.มหิดล

คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้