Log in | วันอังคารที่ 25 เม.ย. 2560 | 23:25 น.
หน้าหลัก > แนะแนว > สายวิทย์
ค้นหาข้อมูลแนะแนว :
 
 
สายวิทย์  
 
 

คณะเกษตรศาสตร์

โพส : วันที่ 25 เม.ย. 2560 เวลา : 23:25 น.
โหวต : | เข้าชม : 115,511 ครั้ง

 รายละเอียดของคณะ


คณะเกษตรศาสตร์ แน่นอนว่าต้องศึกษาเกี่ยวกับด้านการเกษตรแน่นอน โดยมีการเรียนทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงการศึกษางานวิจัย เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความสามารถทางการเกษตรอย่างสมบูรณ์ที่สุด อย่่างการศึกษาการวิจัยนั้นก็เพื่อให้ ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและแก้ปัญหาการผลิตทางการเกษตร และสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆทางวิชาการเกษตรให้เพิ่มขึ้น รวมไป ถึงผู้เรียนคณะเกษตรศาสตร์นั้น คุณสบบัติอย่างหนึ่งก็คือ ต้องเป็นคนที่มีจิตใจรักธรรมชาติ ดังนั้นการสร้างผลงานวิจัยก็เพื่อ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมเกษตร รวมไปถึงสังคมของประเทศให้ยั่งยืนมากขึ้น อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือจะต้องเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ ชอบการเรียนรู้ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในสังคม เพื่อที่ความรู้นั้นจะได้เกิดการพัฒนาและถูกต่อยอดเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

 สาขาที่เปิดสอน


สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาปฏพีวิทยา
สาขาวิชาพืชไร่นา
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาส่งเสริมและนิเทศน์ศาสตร์เกษตร
 

 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา


สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ค่อนข้างดี มีความสนใจทางด้านการเกษตร มีจิตใจรักธรรมชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม

 แนวทางการประกอบอาชีพ แนวทางการเรียนต่อ


สามารถทำงานได้ทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชนหลายแห่ง อย่างเช่น ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักวิชาการเกษตรในกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนในหน่วยงานเอกชน อย่างเช่น บริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์พืช สารเคมีทางการเกษตร ปุ๋ยเคมี การเกษตรและการปศุสัตว์ต่างๆ เป็นเจ้าหน้าที่การเกษตรของธนาคารต่าง ๆ ทำงานในบริษัทวางแผนการเกษตรและปศุสัตว์ สำนักงานเศรษฐกิจเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยต่าง ๆเป็นต้น และยังมีโอกาสแนวทางในการศึกษาต่อที่สูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย
 

 สถาบันที่เปิดสอน


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)

คณะเกษตร
สาขาวิชากีฏวิทยา
สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาปฏพีวิทยา
สาขาวิชาพืชไร่นา
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาส่งเสริมและนิเทศน์ศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาสัตวบาล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะผลิตกรรมการเกษตร
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาอารักขาพืช
สาขาวิชาปฏพีศาสตร์
สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเนศศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาเกษตรเคมี
สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน
สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
สาขาวิชาทคโนโลยีอาหาร

มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาประมง
สาขาวิชาพื้นฐาน
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาเครื่องจักรกลการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์
คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช
สาขาวิชาธรณีศาสตร์
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
สาขาวิชาวาริชศาสตร์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขตสุรินทร์)
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาประมง
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาวิชาเกษตรศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขตกาฬสินธุ์)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขตสกลนคร)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาประมง
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ และความงาม
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาสัตวบาล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ    
สาขาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์         
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ผลิตภัณฑ์การเกษตร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาพัฒนาการเกษตร
  หลักสูตรนิเทศศาสตร์เกษตร
  หลักสูตรพัฒนาการเกษตร
  หลักสูตรการจัดการทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม
สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง
  หลักสูตรสัตวศาสตร์
  หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
  หลักสูตรพืชไร่
  หลักสูตรพืชสวน
  หลักสูตรปฐพีวิทยา
  หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเกษตรศาสตร์
ภาควิชาประมง
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร
ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร

มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาเขตสระแก้ว)       
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ      
สาขาวิชาการประมง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาสัตวศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะเทคโนโลยี  
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาสัตวศาสตร์
สาขาประมง
สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ     
สาขาพืชศาสตร์ - พืชไร่ - นา
สาขาพืชศาสตร์ - พืชสวน
สาขาสัตวศาสตร์
สาขาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี (สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน)
สาขาประมง
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาพืชศาสตร์ – พืชสวน
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาประมง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและกิจอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร       
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาประมง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาสัตวศาสตร์

บทความที่เกี่ยวข้อง

Alumni : ตาล อิสรีย์ เกษตรกลวิธาน ม.เกษตรศาสตร์
 

Hippie Farmer หว่านเมล็ด เกษตรพอเพียง

คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้