Log in | วันเสาร์ที่ 24 ต.ค. 2563 | 16:46 น.
หน้าหลัก > แนะแนว > สายวิทย์
ค้นหาข้อมูลแนะแนว :
 
 
สายวิทย์  
 
 
 

นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่าจากสายวิทยาศาสตร์ ที่มุ่งมั่นจะสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย จำเป็นต้องใช้พื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการสอบเข้าเรียนต่อ และศึกษาเพิ่มเติมในระดับเนื้อหาที่กว้างและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นแตกต่างกันไป ทั้งวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์    มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกแห่งมีคณะและสาขาวิชาทางสายวิทยาศาสตร์ให้ได้เลือกเรียนมากมายตามความถนัด ความสนใจ และเตรียมความพร้อมของผู้เรียนเพื่อก้าวเข้าสู่อาชีพที่ใฝ่ฝัน