Log in | วันอังคารที่ 25 เม.ย. 2560 | 23:27 น.
หน้าหลัก > แนะแนว > ศึกษาต่อด้านอื่นๆ
ค้นหาข้อมูลแนะแนว :
 
 
ศึกษาต่อด้านอื่นๆ  
 
 

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โพส : วันที่ 30 พ.ค. 2554 เวลา : 15:41 น.
โหวต : | เข้าชม : 5 ครั้ง

 ที่ตั้ง

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งอยู่ที่ สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตรงข้ามเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร (เรือนจำกลางคลองเปรม) เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.02-5905598-9 

 หลักสูตร

หลักสูตร 3 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ และมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการหน่วยงานการไฟฟ้า


 คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เพศชาย เกิดระหว่างปีที่กำหนดในการรับสมัครแต่ละคราว

2. เป็นโสด มีสัญชาติไทย

3. รับผู้ที่จบชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า

4. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซ.ม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 47 กก. แต่น้ำหนักต้องไม่เกินส่วนสูง ลบด้วย 100 ตามเกณฑ์ กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

5. ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.1-ม.3 ไม่ต่ำกว่า 2.00

6. สายตาปกติ ไม่สั้น ไม่เอียง หรือบอดสี

7. ไม่กลัวความสูง สามารถปฏิบัติงานบนที่สูงได้

8. ยินดีไปปฏิบัติงานประจำอยู่ที่ สำนักงานในส่วนภูมิภาค

 

 กำหนดวันรับสมัคร

ประมาณเดือนมีนาคมของทุกปี

 

 หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

1. ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

2. ใบรับรองการศึกษาของโรงเรียนเดิมซึ่งมีรูปถ่ายของผู้สมัคร

3. หากจบชั้น ม.4 ใช้ใบ ปพ.1 (ม.3) และสำเนาบัตรนักศึกษาวิชาทหาร

4. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 4 รูป หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ

6. ค่าคู่มือและใบสมัคร 100 บาท ค่าสมัคร 150 บาท

 

 การสอบ

1. สอบภาควิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

2. ทดสอบสมรรถภาพด้านต่างๆ

3. สอบสัมภาษณ์และตรวจโรค

 

 การสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อส่งไปปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อส่งไปปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าแรงสูงทั่วประเทศ ผู้ที่มีผลการเรียนดี มีโอกาสได้รับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

แหล่งข้อมูล :โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้