Log in | วันอาทิตย์ที่ 26 มี.ค. 2560 | 10:24 น.
หน้าหลัก > แนะแนว > ศึกษาต่อด้านอื่นๆ
ค้นหาข้อมูลแนะแนว :
 
 
ศึกษาต่อด้านอื่นๆ  
 
 

วิทยาลัยนาฏศิลป

โพส : วันที่ 30 พ.ค. 2554 เวลา : 15:39 น.
โหวต : | เข้าชม : 5 ครั้ง

วิทยาลัยนาฏศิลป เป็นสถาบันการศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม โดยเปิดสอนเพื่อผลิตบุคลากรสายอาชีพในด้านนาฏศิลป์และดนตรี


หลักสูตรการศึกษา

แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ

1. นาฏศิลป์ชั้นต้น 3 ปี จบแล้วได้รับประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นต้น (เทียบเท่า ม.3)

2. นาฏศิลป์ชั้นกลาง 3 ปี จบแล้วได้ประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นกลาง (เทียบเท่า ม.6)

3. นาฏศิลป์ชั้นสูง 2 ปี รับผู้จบนาฏศิลป์ชั้นกลาง จบแล้วได้ประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นสูง

4. ปริญญา 2 ปี รับผู้จบนาฏศิลป์ชั้นสูง จบแล้วได้ปริญญาศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศษ.บ.)

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.6) สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นต้นปีที่ 1 และสำเร็จการศึกษาระดับช่วงชั้นที่ 3 (ม.3) สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1)

2. มีร่างกาย  ใบหน้า และกระแสเสียงเหมาะสมกับสาขาวิชาที่เลือกเรียน

3. ไม่มีรอยสักตามร่างกาย

4. เป็นผู้มีภาวะสุขภาพจิต (IQ) และภาวะทางอารมณ์ (EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติ

5. ไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดและไม่โรคประจำตัว เช่น โรคหอบ โรคหืด โรคความดันโลหิตสูง

6. มีความประพฤติเรียบร้อย มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม

 

สาขาวิชาที่เปิดสอน

1. สาขานาฏศิลป์โขน (รับสมัครเฉพาะนักเรียนชาย) แบ่งเป็น โขนพระ โขนยักษ์ โขนลิง

2. สาขานาฏศิลป์ละคร  (รับสมัครเฉพาะนักเรียนหญิง) แบ่งเป็น ละครนาง  ละครพระ

3. สาขาปี่พาทย์ (รับสมัครนักเรียนชายและนักเรียนหญิง) แบ่งตามเครื่องมือได้แก่ ระนาด ฆ้องวง ปี่ กลอง

4. สาขาเครื่องสายไทย (รับสมัครนักเรียนชายและนักเรียนหญิง) แบ่งตามเครื่องมือได้แก่ จะเข้ ซออู้ ซอด้วง

5. สาขาคีตศิลป์ไทย (ขับร้อง) (รับสมัครนักเรียนชายและนักเรียนหญิง)

6. สาขาดุริยางค์สากล (รับสมัครนักเรียนชายและนักเรียนหญิง) แบ่งตามประเภทเครื่องมือ คือ เครื่องเป่า เครื่องสาย ลิ่มนิ้ว

7. สาขาคีตศิลป์สากล (รับสมัครนักเรียนชายและนักเรียนหญิง)

8. สาขานาฏศิลป์สากล (บัลเล่ต์)(รับสมัครนักเรียนชายและนักเรียนหญิง)** รับเฉพาะชั้นต้นปีที่ 1 **

 

วิทยาลัยนาฏศิลปทั่วประเทศ

1. วิทยาลัยนาฏศิลป

    119 หมู่ 3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐมโทร.02-4822170 ต่อ 1202 http://cda.bpi.ac.th/

2. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

    119 หมู่ที่ 1 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี โทร.035-222534, 035-535247 http://cdasp.bpi.ac.th/

3. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

    28 ต. บางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง โทร.035-611548, 035-620108http://cdaat.bpi.ac.th/

4. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

    ถ.รามเดโช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โทร.036-412150 http://cdalb.bpi.ac.th/

5. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

    ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี โทร.039-313214 http://cdacb.bpi.ac.th/

6. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

    ถ.จรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย โทร.055-611920 http://cdask.bpi.ac.th/

7. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

    เลขที่ 1 ถ.สุรยวงค์ ซ.2 ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โทร.053-283561-2, 053-271596 http://cdacm.bpi.ac.th/

8. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

    เลขที่ 444 หมู่ 10 ถ.มิตรภาพ บ้านดอน ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-395467, 044-465152 ต่อ 103http://cdanr.bpi.ac.th/

9. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

    เลขที่ 25 ถ.กองพลสิบ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทร.043-511244http://cdare.bpi.ac.th/

10. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

      ถ.สนามบิน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทร.043-811317 http://cdaks.bpi.ac.th/

11. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

      150 หมู่ที่ 1 ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง โทร.074-611960 http://cdapt.bpi.ac.th/

12. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

       หมู่ 11 ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช โทร.075-446154, 075-446156

 

แหล่งข้อมูล : วิทยาลัยนาฏศิลป


คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้