Log in | วันอังคารที่ 25 เม.ย. 2560 | 23:29 น.
หน้าหลัก > แนะแนว > ศึกษาต่อด้านอื่นๆ
ค้นหาข้อมูลแนะแนว :
 
 
ศึกษาต่อด้านอื่นๆ  
 
 

โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

โพส : วันที่ 30 พ.ค. 2554 เวลา : 15:36 น.
โหวต : | เข้าชม : 18 ครั้ง

มุ่งศึกษาหลักสูตรช่างฝีมือระดับนักเรียนหลังมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อพัฒนากำลังพลให้มีความชำนาญเฉพาะด้าน มุ่งฝึกงานฝีมือที่ใช้เทคโนโลยีจนเกิดทักษะ สติปัญญา จริยธรรม และคุณธรรม เสริมสร้างคุณภาพของช่าง หรือเจ้าหน้าที่ในวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ สาขาที่เกี่ยวข้องกับการซ่อม สร้างดัดแปลง แก้ไขเรือ พาหนะ และอุปกรณ์ประกอบได้ตามความ ต้องการของกองทัพเรือ และความมุ่งหมายของกองทัพไทย โดยสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ และสังคม

 

ที่ตั้ง

โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ กองการศึกษา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เลขที่ 2 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทร. 0-2475-4069 โทรสาร 0-2475-4069 http://www.navy.mi.th/dockyard/doced/SD/webschool/index.html

 

หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ 3 ปี ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา คือ

1. สาขาวิชาช่างต่อเรือ

                แบ่งเป็นสาขางานเฉพาะอย่าง 4 สาขางาน คือ

                1.1 สาขางานช่างต่อเรือโลหะ

                1.2 สาขางานช่างต่อเรือไม้ และไฟเบอร์กลาส

                1.3 สาขางานช่างเชื่อมโลหะ

                1.4 สาขางานช่างเขียนแบบต่อเรือ

2. สาขาวิชาช่างการอู่เรือ

                แบ่งเป็นสาขางานเฉพาะอย่าง 1 สาขางาน คือ

                2.1 สาขางานช่างการอู่เรือ

3. สาขาวิชาช่างเครื่องกลโรงงานเรือ

                แบ่งเป็นสาขางานเฉพาะอย่าง 4 สาขางาน คือ

                3.1 สาขางานช่างเครื่องกลโรงงานเรือ

                3.2 สาขางานช่างเครื่องยนต์และจักรกล

                3.3 สาขางานช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

                3.4 สาขางานช่างโลหะ

                3.5 สาขางานช่างเขียนแบบกลจักร

4. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าเรือ

                แบ่งเป็นสาขางานเฉพาะอย่าง 2 สาขางาน คือ

                4.1 สาขางานช่างไฟฟ้ากำลัง

                4.2 สาขางานช่างเขียนแบบไฟฟ้าเรือ

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร                 

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

2. เป็นชายโสด อายุระหว่าง 15 - 18 ปี การนับอายุให้นับตาม พรบ.รับราชการทหาร

3. มีสัญชาติไทย บิดาและมารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทย

4. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI : Body mass index) อยู่ในช่วง 18 - 30 และไม่เป็นโรคที่ทางราชการกำหนด

5. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือพิพากษาลงโทษในคดีอาญา

6. เป็นชายโสด ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับหญิงถึงขั้นที่จะถือว่าเป็นผู้มีภรรยา

7. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือเสพสารเคมีเสพติดให้โทษ

8. ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออกหรือถูกปลดออกจากโรงเรียน หรือถูกทางราชการไล่ออก หรือปลดออกเนื่องจากกระทำความผิด

9. มีบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และผู้ค้ำประกัน ตามที่ทางราชการกำหนด

10. ต้องมีผู้ปกครอง หรือผู้รับรอง ซึ่งสามารถรับรองถึงความประพฤติ และพันธกรณีที่ทางราชการกำหนด

11. ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

 

หลักฐานและเอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ในการสมัคร

1. รูปถ่ายสีหรือขาวดำ หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

2. ทะเบียนบ้านของบิดามารดาและผู้สมัคร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ ในกรณีที่บิดา มารดาถึงแก่กรรมจะต้องมีหลักฐานทางราชการรับรองสัญชาติของผู้ถึงแก่กรรม (ใบมรณบัตร) มาแสดงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

3. กรณีที่ผู้สมัครอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิพิเศษและประสงค์จะขอรับ สิทธิดังกล่าวจะต้องนำหลักฐานมาประกอบ เพื่อขอรับคะแนนเพิ่มพิเศษ ดังนี้

- เอกสารแสดงว่า ผู้สมัครเป็นบุตรของทหาร ตำรวจ ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำตามหน้าที่ หรือต้องบาดเจ็บ ถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าทำขวัญ ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยคนงาน หรือได้รับบำเหน็จพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง หรือบุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีหรือเหรียญ หรือเข็มกล้าหาญ หรือผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือราชการในการปราบปรามโจรผู้ร้ายจนถึงแก่ทุพพลภาพหรือถึงแก่ชีวิตซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ 10 ของคะแนนรวม

- เอกสารที่แสดงว่า ผู้สมัครเป็นบุตรของทหาร ตำรวจ ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งได้กระทำหน้าที่ในระหว่างเวลาที่มีการรบ หรือการสงคราม หรือปราบปรามจลาจล หรือในระหว่างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้า ราชการ ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ 5 ของคะแนนรวม

 

วิชาที่สอบ

1.  การสอบภาควิชาการ (รอบแรก)

                1.1 วิชาวิทยาศาสตร์

                1.2 วิชาคณิตศาสตร์

                1.3 วิชาภาษาไทย

                1.4 วิชาภาษาอังกฤษ

2. ภาคปฏิบัติ (รอบสอง)

                2.1 สอบพลศึกษา

                     2.1.1 ว่ายน้ำ ๕๐ เมตร

                     2.1.2 วิ่ง ๘๐๐ เมตร

                     2.1.3 ยึดพื้น ๒๒ ครั้ง

                     2.1.4 ลุกนั่ง ๓๖ ครั้ง

3. ตรวจสุขภาพ

4. สอบสัมภาษณ์

 

การศึกษาและสิทธิของนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

1. นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือเป็นนักเรียนพลเรือน ประเภทไป-กลับไม่ได้อยู่ประจำโรงเรียน

2. ระหว่างศึกษาในโรงเรียนช่างกรมอู่ทหาร เรือไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียน

3. สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล

4. ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดีหรือขาดแคลนทุนทรัพย์

5. เมื่อเลื่อนชั้นเป็นนักเรียนช่างชั้นปีที่ 3 ได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ 87 บาท

6. เมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตร โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ มีวุฒิการศึกษา ปวช. ของกระทรวงศึกษาธิการ

7. ได้บรรจุเป็นพนักงานราชการทุกคน ใช้สิทธิประกันสังคม

 

แหล่งข้อมูล :
http://www.navy.mi.th/dockyard/doced/SD/webschool/index.html
http://www.navy.mi.th/ndas/index.html


คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้